Realizācijā esošie projekti

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Plānotie projekti 2020.gadā

 

ES struktūrfondu apguve, to realizēšana:

 • Projekts “PROTI un DARI!”;
 • Projekts “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” (Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un aizsardzība, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas);
 • Projekts “Erasmus+ projekts stratēģisko skolu sadarbību projekts ”Diversity and culture make the UNION (DACMU)”;
 • Projekts “Erasmus+ projekts stratēģisko skolu sadarbību projekts ”E.QUA.L.I.TY.-Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion of diverTY”;
 • Projekts “No hobija uz biznesu” (Latvijas-Igaunijas projekts);
 • Projekta “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Dabas gars) (Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014- 2020);
 • Projekts “Encouraging cross-border cooperation in local food and handicraft sector in border areas-
 • LEADER programmas projekta “Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija” ietvaros plānots labiekārtot sporta laukumu Gaujienā, tādējādi radot pievilcīgu vidi sporta pasākumu organizēšanai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Projektā attiecināmās izmaksas EUR 29 900.11, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
 • Projekta “Gaujienas Jaunās pils dienvidu fasādes pirmā stāva glābšanas darbi” laikā plānots novērst avārijas situācija Gaujienas Jaunās pils dienvidu terases balkonam, balkona nesošajām konstrukcijām un kāpnēm. Projektā attiecināmās izmaksas EUR 12 100.00.
 • Projekta “Vēsturiskā vietrāža atdzimšana Apes pilsētā” ietvaros plānots uzstādīt izgaismotu vietrādi Apes pilsētas centrā, kurš rāda attālumus līdz Rīgai, Tartu un Pleskavai. Projekta ieviešanai nepieciešami EUR 9000.00, kas piesaistāmi ar ziedojumiem un projektiem.
 • Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā; Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Infrastruktūras sakārtošana:

 • Sociālās aprūpes centra “Trapene” katlu mājas rekonstrukcija;
 • Brīvības ielas un Oškalna ielas apgaismojuma ierīkošana Apē;

Autoceļu apstrāde ar dubulto segumu:

 • A2- Augstkalni Virešu pagastā
 • Gaujienas pamatskolas piebraucamais ceļš – pagalms
 • Skola – Teikas Trapenes pagastā
 • Vaidavas iela Apē
 • Kalna ielas posms Apē;
 • Apes novada bērnu kolektīvu dalība XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos;
 • Flīģeļa iegāde Apes tautas namam;
 • Mikroautobusa iegāde Virešu pagastā;
 • Mikroautobusa iegāde Sociālās aprūpes centram “Trapene”.

 


Realizācijā esošie novada projekti

 

 

Fonds: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākums 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Projekts: Nr.19-07-AL12-A019.2202-000002 “Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija”

Realizācijas laiks: 2019.gada 4.jūlijam līdz 2020.gada 30.oktobrim

Projekta mērķis: Sporta laukuma labiekārtošana Gaujienā, tādējādi radot pievilcīgu un drošu vidi gan vietēju, gan pārrobežu sporta pasākumu organizēšanai, saturīgai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai un sporta aktivitāšu dažādošanai

Publikācijas

Veikti Gaujienas sporta laukuma labiekārtošanas darbi

 

 


                                            

 

Fonds: Zivju fonda atbalsta pasākums “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”

Projekts: Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs

Realizācijas laiks: 2020.gada jūnija līdz 2020.gada novembris

Projekta mērķis: Veikt zivju monitoringu un Gaujas ūdensteces tīrīšanu, atjaunojot dabiskās zivju dzīvotnes un nārsta vietas Gaujas upē ar kopējo platību 1,01 ha – labais krasts (GPS 57.40716, 20.39274 līdz 57.40799,26.38969), kreisais krasts (57.406810, 26.392261 līdz 57.407724,26.389254)

 

Publikācijas:

Veikti Gaujas ūdensteces tīrīšanas darbi.

 


 


Fonds: Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam
Projekts:  “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Spirit of nature jeb latviskojot “Dabas gars”)

Realizācijas laiks: 2019. gada 1.septembra līdz 2021. gada 31.augustam

Projekta partneri: Apes novada dome (Latvija), Lavru pašvaldība (Krievija) un Valsts budžeta kultūras iestāde “Pleskavas-Izborskas Apvienotais muzejs-rezervāts” (Krievija)

Projekta apraksts

Publikācijas:

Gaujienas muižas parkā uzsākti labiekārtošanas darbi

 “Spirit of Nature” – “Dabas gars” Infolapa Nr.1.

Projektā ”Dabas gars” veidos trīs maģiskus dabas objektus

”Dabas gars” Gaujienas muižas parkā

Pirmā tikšanās projektā ”Dabas gars”

Jāzepa Vītola muzikālās iedvesmas pasākums “Dabas Gars”

Šā gada augusta mēnesī uzsākti vērienīgi Gaujienas muižas parka labiekārtošanas darbi.

 

 


 


Fonds: Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam
Projekts:  “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobe
žas teritorijā”

Realizācijas laiks:  2019. gada 1.jūlijs līdz 2021. gada 30.jūnijs

Projekta partneri: Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes un Apes pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”

Projekta apraksts

Publikācijas:

Apes pilsētā jaunas tirdzniecības vietas

Ar trīs pasākumiem Pečoros tiek uzsākta projekta “No Hobija uz Biznesu” aktivitāšu ieviešana


 

Fonds: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020.gadam
Projekts: Igaunijas un Latvijas sadarbības projekts „Act Local”

Projekta partneri
Setomaa apvienība, Alutaguses pašvaldības dome, Apes un Engures novadu domes.

Projekta apraksts

Publikācijas:

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu par Apes novada kopienu resursiem
Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Igaunijas un Latvijas sadarbības projektā “Act local”

 


Valsts budžeta finansējums
Programma “Latvijas skolas soma”

Īstenošanas laiks:  2018.-2021.gads

Projekts:  
“Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.  Iniciatīva  „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Vairāk par programmu

Publikācijas:

Piedzīvot un pārdzīvot ar ”Latvijas skolas somu”

Projekta ietvaros iepazīst daudzveidīgo Valmieras muzeja piedāvājumu

Projekta ietvaros iepazīst daudzveidīgo muzeju piedāvājumu
“Latvijas skolas soma” ietvaros dodas ekskursijās
“Latvijas skolas somā” – daudzveidīgs piedāvājums katram skolēnam

“Latvijas skolas somai” – bagātīgs saturs
Sākam piepildīt savu “Latvijas skolas somu”
Pieloc’, māsiņ, skolas somu bagātiem gabaliem!

Vidzemes TV sižets

 


Projekts: “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā”
Projekta apraksts

Publikācijas

Aicina uz Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019. – 2024. gadam sabiedrisko apspriešanu
Projekta “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā” aktivitātes
Jauniešu un lēmumu pieņēmēju forumi Apes novadā
Jauniešu un lēmumu pieņēmēju forums jauniešiem

Pieredzes apmaiņā uz Gulbeni
Apes novada pašvaldībā tiks īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts

 


 

Fonds: Eiropas Sociālā fonda
Projekts: “Proti un Dari”
Projekta īstenošanas laiks:
no 2016.gada 07.jūlija līdz 2020.gada 31. decembrim
Projekta kopējās izmaksas: 23 463.00 EUR
Projekta apraksts

Publikācijas

Jaunieti, maini savu dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”

Jaunieti, maini savu dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Jaunieti, maini savu dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Projekta “PROTI un DARI!” īstenotās un piedāvātās aktivitātes
Aicinām novada jauniešus iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”

 


 

Fonds: Eiropas Sociālā fonda finansējums, Valsts budžets
Projektu: Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā

Īstenošanas laiks: 2017. gada jūlijs līdz 2020. gada 30. jūnijam
Projekta apraksts

Projekta aktivitāšu grafiks 2020. gadā

Projekta aktivitāšu apkopojums par 2019.gadu

Projekta aktivitāšu grafiks 2019.gadā

Projekta aktivitāšu apkopojums par 2018.gadu
Projekta aktivitāšu grafiks 2018.gadā
Projekta darba plāns 2017.gadam
Projekta aktivitāšu grafiks 2017.gadā

Publikācijas:

Tirgus izpēte 2020/23-057

 Seminārs Par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā

Apes novada seniori tiek aicināti uz ”Kustes lustes dienu” Gaujienā

Aicinām uz vingrošanas nodarbībām ģimenes ar bērniem

Trapenes un Gaujienas skolās notiks izglītojošas lekcijas skolēniem

Projekta ieguvumi gan maziem, gan lieliem

Notiks izglītojošas nodarbības skolēniem

Novada skolās notiks izglītojošas lekcijas skolēniem un vecākiem

Aizritējusi foto orientēšanās Gaujienā

Notiek skrējiens pa Gaujienu
Aicinājums uz Apes novada senioru sporta spēlēm Gaujienā
Aicina Apes novada seniorus piedalīties izglītojošā un fiziski aktīvā ekskursijā
Aicina pieteikties bērnu un jauniešu nometnei Apē
Sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātes Apes novadā
Aicina uz Veselības-olimpisko dienu Apes novada skolās
Veselību veicinošas aktivitātes turpinās
Notiks izglītojošas lekcijas skolēniem un vecākiem
Notiks izglītojošas lekcijas skolēniem
Sniega diena Gaujienā
Esi aktīvs, nāc un piedalies!
Veselības -olimpiskā diena Apes novada skolās

Iegūtās zināšanas un sportiskās aktivitātes veselības veicināšanas projekta ietvaros
Velobrauciens “Lai Ripo”

Aicina apmeklēt JOGAS nodarbības
Nometne “Gribu un varu dzīvot zaļi”
Gaujienā nometne „Skrienam kopā”
Vasaras aktivitātes veselības veicināšanas projekta ietvaros
Aicina seniorus piedalīties aktīvā ekskursijā Smiltenes pusē
Veselības veicināšanas projekta aktivitātes jūnija mēnesī
Aicina uz semināru par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā
Sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātes Apes novadā
Sporta diena Sociālās aprūpes centrā “Trapene”
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi Gaujienas internātpamatskolā
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi

Gaujienas un Trapenes skolās projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi

Gaujienā tikšanās ar grāmatu autoru, gastroenterologu, profesoru Anatoliju Danilānu

Gaujienas internātpamatskolā interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.–9. klašu skolēniem

Tikšanās ar Anatoliju Danilānu, O. Vācieša Gaujienas pamatskolā

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.–9. klašu skolēniem
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi-Gaujienā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā – Interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.–12. klašu skolēniem
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi
Iepazīst veselīga uztura nozīmi
Projekta ietvaros apgūst peldētprasmi
Tikšanās ar uztura speciālisti Agniju Irkli

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros aicina uz nodarbībām

Aicina uz jogas nodarbībām
Apes novada senioriem  – veselīga ekskursija uz  Raunu
CIGUN nodarbības Apē
Aicina pieteikties uz vingrošanas nodarbībām
Publiska lekcija – saruna ar ārstu-gastroenterologu Dr. Hosams Abu Meri
Foto orientēšanās pa Gaujienas skaistākajām vietām
Foto orientēšanās “Iepazīsti Trapeni”

Piedalies fiziskās un garīgās veselības veicinošā nometnē 
AFIŠAS
FOTO

 


 

Projekts: Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 

Fonds: Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds 
Īstenošanas laiks: 2017.gada aprīlis – 2020.gada decembris

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018._2019.mācību gadam

Projekta apraksts

Projekta iesniedzējs ir Valsts izglītība attīstības aģentūra (VIAA). Lai nodrošinātu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu visās pašvaldībās, VIAA īsteno projektu kopā ar sadarbības partneriem – pašvaldībām. Pašvaldības izvirza to pārziņā esošās izglītības iestādes, kuras piedalās projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas. No Apes novada projektā iesaistītas Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola un Trapenes pamatskola ar kopējo projektā iesaistīto izglītojamo skaitu 2017.gada aprīlī – 260. Atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldībā darbā pieņemts pedagogs karjeras konsultants. Projekta realizācijas gaitā tiks izstrādāti karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāni, nodrošināta pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos, kā arī karjeras atbalsta pasākumu īstenošana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Vairāk par projektu lasiet šeit.

Publikācijas:

Karjeras atbalsta pasākumi turpinās

Skolēni piedalās karjeras atbalsta pasākumos

Iepazīst profesiju daudzveidību
Gaujienas pamatskolas skolēni iepazīst profesijas
Gaujienas skolēni projekta ietvaros dodas ekskursijā
Iepazīst plašo iespēju piedāvājumu

Ēnu diena – jauniešiem nozīmīgs resurss nākotnei
Atskatoties uz I semestrī paveikto
Projekta ietvaros skolēni viesojas Valmierā
Iepazīst profesiju daudzveidību
Apes novadā Karjeras nedēļā jaunieši izzinās savas stiprās puses
Latvijas Universitātes karjeras centra seminārs
Iepazīst novada attīstībai nozīmīgas profesijas
Projekta ietvaros mācību ekskursija uz z/s “Kalnarušķi”
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 1.-3.klases skolēni iepazīst profesijas
Projekta aktivitātēm – gads
Viesojamies pie īstiem amata meistariem

Mēbeles pedagoga karjeras konsultanta darba vides uzlabošanai
Jaunākie karjeras atbalsta pasākumi skolēniem un skolotājiem
Seno amatu darbnīcas apmeklējums kā motivācija mācīties amatu
Meistardarbnīca šokolādes ražotnē „R-CHOCOLATE”
Skolēni dodas ekskursijā, lai iepazītu profesijas
Uzsāk ceļojumu profesiju pasaulē
Iepazīst stila konsultanta profesijas specifiku
Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū

 


 

 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Let us be friends and help our nature together” (“Būsim draugi un palīdzēsim mūsu dabai kopā”)
Īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 30.08.2020.

Projekta apraksts
Projekta darbības laiks 2018 

Publikācijas:

Trapenes sākumskolas aktivitātes Erasmus+ projektā Čehijā
Projekta Erasmus + aktualitātes Trapenes sākumskolā
Sācies starptautiskā projekta darbs Trapenes sākumskolā

 


Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: “We are living together and we need eachother. Social Emotional Learning”
Īstenošanas laiks:01.09.2017. – 01.09.2019.
Projekta apraksts

Publikācijas:

Erasmus+ projekta “SEL” noslēdzošā vizīte Portugālē
Erasmus+ projekta “SEL” vizīte Gaujienas pamatskolā
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsāk realizēt Erasmus+ projektu

 

 

 

 

Dalīties:
2. oktobris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs