Realizācijā esošie projekti

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Plānotie projekti 2019.gadā

 • LEADER programmas projekta “Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas labiekārtošana ar fizisko aktivitāšu elementiem – āra nodarbību un brīvā laika pavadīšanai” ietvaros paredzēta D.Ozoliņa Apes vidusskolas pagalma zaļās zonas jeb Zaļās klases labiekārtošana, uzstādot tajā vairākus brīvdabas fizisko aktivitāšu elementus. Projektā attiecināmās izmaksas EUR 13 422.94, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
 • LEADER programmas projekta “Apes tautas namam nepieciešamā nodrošinājuma iegāde novada nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu un tautas mākslas vērtību uzturēšanai un attīstībai” mērķis ir iegādāties nepieciešamo inventāru un aprīkojumu kultūras pasākumu organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu un tautas mākslas vērtību uzturēšanai, Apes tautas nama kā sabiedrības centra attīstībai, kas kalpo visu paaudžu un interešu grupām. Projektā attiecināmās izmaksas EUR 15 045.65, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
 • LEADER programmas projekta “Mazās āra lasītavas ar pieturvietām izveide Virešu pagastā” mērķis ir izveidot āra lasītavas ar divām pieturvietām – lasīšanas punktiem Virešu pagastā. Projektā attiecināmās izmaksas plānotas EUR 4259.20, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
 • LEADER programmas projekta “Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija” ietvaros plānota sporta laukuma labiekārtošana Gaujienā, tādējādi radot pievilcīgu vidi sporta pasākumu organizēšanai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Projektā attiecināmās izmaksas plānotas EUR 29 900.11, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
 • LEADER programmas projekta “Tautas tērpu iegāde Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši” tautiskās dejas nerimstošu tradīciju kopšanas nodrošināšanai Apes novadā un Vidzemē kopumā” ietvaros plānota tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši”. Projektā attiecināmās izmaksas plānotas EUR 7110.00, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
 • Projekta “Novusa, galda tenisa un cita inventāra iegāde” laikā plānots iegādāties novusa, galda tenisa inventāru, norobežojošās barjeras un sporta apģērbu, kas veicinās plašākas sabiedrības iesaistīšanos tautas sporta pasākumos un sacensībās. Plānotās projekta kopējās izmaksas EUR 10 725.62, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
 • Projekta “Hokeja ekipējuma iegāde sabiedrībai nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšanai Trapenē” ietvaros plānots iegādāties hokeja ekipējumu Trapenes pagasta hokeja entuziastiem. Projektā plānotas izmaksas EUR 6660.08, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
 • Projekts “Gaujienas Jaunās pils dienvidu fasādes pirmā stāva glābšanas darbi” novērsīs avārijas situāciju Gaujienas Jaunās pils dienvidu terases balkonam, balkona nesošajām konstrukcijām un kāpnēm. Darbu veikšanai plānots piesaistīt EUR 12 100.00.
 • Projekta “Vēsturiskā vietrāža atdzimšana Apes pilsētā” ietvaros plānots uzstādīt izgaismotu vietrādi Apes pilsētas centrā, kurš rāda attālumus līdz Rīgai, Tartu un Pleskavai. Projekta ieviešanai nepieciešami EUR 9000.00, kas piesaistāmi ar ziedojumiem un projektiem.
 • Projekta “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Dabas gars) ietvaros tiks labiekārtoti un attīstīti trīs dabas objekti (Gaujienas muižas parks, Gorodišenska ezera pārgājienu taka pie Izborskas cietokšņa, dabas parks Lavri centrā) un, izmantojot šo vietu īpašo atmosfēru, enerģiju un spēku, tiks radīts jauns, pievilcīgs un ilgtspējīgs tūrisma produkts. Projektā attiecināmās izmaksas EUR 374 980.00, Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 90 %, pašvaldības finansējums 10 %.
 • Projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstīšana Latvijas – Krievijas pierobežā” (No hobija uz biznesu) galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā. Projektā attiecināmās izmaksas EUR 16 222.22, Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 90 %, pašvaldības finansējums 10 %.
 • Projekta “Jaunu nodarbinātības iespēju radīšana cilvēkiem dzīvojošiem attālās lauku teritorijās, projektējot un izmēģinot ciematu kopienas pakalpojumus” (Act Local) mērķis ir labākas pieejas nodrošināšana vietējiem darba tirgiem un jaunu nodarbinātības iespēju radīšana cilvēkiem, kuri dzīvo lauku apvidos. Projektā attiecināmās izmaksas EUR 50 273.05, INTERREG V A Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas finansējums 79 %, pašvaldības finansējums 21 %.

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēto redakciju. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Apes novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam, pašvaldības mājas lapā http://www.apesnovads.lv. Nodrošināt Apes novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijas publisku pieejamību.

 


Realizācijā esošie novada projekti

 

 

Fonds: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.

Projekts: Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas labiekārtošana ar fizisko aktivitāšu elementiem – āra nodarbību un brīvā laika pavadīšanai.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 13 422.94, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums sastāda 90% jeb 12 080.65 EUR un Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 1342.29 EUR.

Publikācijas:

“Zaļā klase” pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas

 

 Fonds: Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam
Projekts:  “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Spirit of nature jeb latviskojot “Dabas gars”)

Realizācijas laiks

Publikācijas

“Dabas gars” Gaujienas muižas parkā

Pirmā tikšanās projektā ”Dabas gars”


 


Fonds: Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam
Projekts:  “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobe
žas teritorijā”

Realizācijas laiks:  2019. gada 1.jūlijs līdz 2021. gada 30.jūnijs

Projekta partneri: Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes un Apes pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”

Projekta apraksts

Publikācijas

Ar trīs pasākumiem Pečoros tiek uzsākta projekta “No Hobija uz Biznesu” aktivitāšu ieviešana

 

 


Fonds: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020.gadam
Projekts: Igaunijas un Latvijas sadarbības projekts „Act Local”

Projekta partneri
Setomaa apvienība, Alutaguses pašvaldības dome, Apes un Engures novadu domes.

Projekta apraksts

Publikācijas:

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu par Apes novada kopienu resursiem
Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Igaunijas un Latvijas sadarbības projektā “Act local”


 


Publikācijas:
Fonds: ERAF
Projekts:
  Nr.4.2.2.0/17/I/083 Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā”

Apes tautas nama un bibliotēkas ēka – mūsu Gaismas pils
Apes tautas nama un bibliotēkas ēka top estētiskāka
Uzsāks pašvaldības kultūras iestādes – Apes tautas nama un bibliotēkas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus
Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai

 


Valsts budžeta finansējums
Programma “Latvijas skolas soma”

Īstenošanas laiks:  2018.-2021.gads

Projekts:  
“Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.  Iniciatīva  „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Vairāk par programmu

Publikācijas:

Projekta ietvaros iepazīst daudzveidīgo Valmieras muzeja piedāvājumu

Projekta ietvaros iepazīst daudzveidīgo muzeju piedāvājumu
“Latvijas skolas soma” ietvaros dodas ekskursijās
“Latvijas skolas somā” – daudzveidīgs piedāvājums katram skolēnam

“Latvijas skolas somai” – bagātīgs saturs
Sākam piepildīt savu “Latvijas skolas somu”
Pieloc’, māsiņ, skolas somu bagātiem gabaliem!

Vidzemes TV sižetsFonds: ERAF
Projekts:
  Nr. 3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā”

Publikācijas:

Apes novadā veikti uzņēmējiem nozīmīgu ceļu pārbūves darbi
Pēc tehniskā pārtraukuma atsākas darbi uz ceļu posmiem “Lipski – Jaunlāči – Eglītes”, “A2-Gobas” un “Saulieši-Saliņas”
Norit darbs pie ceļa „Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posma rekonstruēšanas
Uzsāks ceļa “Lipski – Jaunlāči – Eglītes” (0.00 līdz 2 km) posma pārbūvi

 

 


Fonds: ERAF
Projekts:  Nr. 3.3.1.0/17/I/029 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos ERAF

Publikācijas:
Apes novadā veikti uzņēmējiem nozīmīgu ceļu pārbūves darbi
Pēc tehniskā pārtraukuma atsākas darbi uz ceļu posmiem “Lipski – Jaunlāči – Eglītes”, “A2-Gobas” un “Saulieši-Saliņas”
Tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmos “Saulieši – Saliņas” un “A2-Gobas”
Rekonstruēs divus Apes novada pašvaldībai piederošus ceļu posmus

 Fonds: ELFLA

Projekts: “Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve

Publikācijas
Realizēta grants ceļu pārbūve
Tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmos “V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni”, “Kristiņi – Stādzeni”  un “Trapene – Lejastrapene”
Uzsāksies pašvaldības grants seguma ceļu pārbūve Trapenes un Virešu pagastos

 Fonds: ELFLA

Projekts: Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve”

Publikācijas

Veikta pašvaldības autoceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” 64+00 – 80+00 posma pārbūve

Uzsākta grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve

 

 

 


Projekts: “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā”
Projekta apraksts

Publikācijas

Aicina uz Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019. – 2024. gadam sabiedrisko apspriešanu
Projekta “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā” aktivitātes
Jauniešu un lēmumu pieņēmēju forumi Apes novadā
Jauniešu un lēmumu pieņēmēju forums jauniešiem

Pieredzes apmaiņā uz Gulbeni
Apes novada pašvaldībā tiks īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts

 


 


Fonds:ERAF
Projekts: “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”

Īstenošanas laiks: 18 mēneši

Projekta apraksts

Publikācijas

Dabas māju un Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu atklāšana Veclaicenē
Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā izbūvēti atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti – dabas mājas
Tiek sakopta teritorija pie Eniķu ezera dabas mājas
Apē turpinās darbi pie projekta  “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ieviešanas
Projekta ietvaros tiks izveidota tūrisma un dabas izziņas infrastruktūra
Apes pilsētā izbūvēs pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu un labiekārtos stāvlaukumu, apmeklētāju ērtībai un pareizai plūsmas organizēšanai.
Turpina īstenot aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošanas projektu

 


 

Fonds: Eiropas Sociālā fonda
Projekts: “Proti un Dari”
Projekta īstenošanas laiks:
no 2016.gada 07.jūlija līdz 2018.gada 31.oktobrim
Projekta kopējās izmaksas: 23 463.00 EUR
Projekta apraksts

Publikācijas

Jaunieti, maini savu dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Jaunieti, maini savu dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Projekta “PROTI un DARI!” īstenotās un piedāvātās aktivitātes
Aicinām novada jauniešus iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”

 


 

Fonds: Eiropas Sociālā fonda finansējums, Valsts budžets
Projektu: Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā

Īstenošanas laiks: 2017.gada jūlijs līdz 2019.gada decembris
Projekta apraksts

Projektu aktivitāšu grafiks 2019.gadā
Projekta aktivitāšu grafiks 2018.gadā
Projekta darba plāns 2017.gadam
Projekta aktivitāšu grafiks 2017.gadā

Publikācijas:

Novada skolās notiks izglītojošas lekcijas skolēniem un vecākiem

Aizritējusi foto orientēšanās Gaujienā

Notiek skrējiens pa Gaujienu
Aicinājums uz Apes novada senioru sporta spēlēm Gaujienā
Aicina Apes novada seniorus piedalīties izglītojošā un fiziski aktīvā ekskursijā
Aicina pieteikties bērnu un jauniešu nometnei Apē
Sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātes Apes novadā
Aicina uz Veselības-olimpisko dienu Apes novada skolās
Veselību veicinošas aktivitātes turpinās
Notiks izglītojošas lekcijas skolēniem un vecākiem
Notiks izglītojošas lekcijas skolēniem
Sniega diena Gaujienā
Esi aktīvs, nāc un piedalies!
Veselības -olimpiskā diena Apes novada skolās

Iegūtās zināšanas un sportiskās aktivitātes veselības veicināšanas projekta ietvaros
Velobrauciens “Lai Ripo”

Aicina apmeklēt JOGAS nodarbības
Nometne “Gribu un varu dzīvot zaļi”
Gaujienā nometne „Skrienam kopā”
Vasaras aktivitātes veselības veicināšanas projekta ietvaros
Aicina seniorus piedalīties aktīvā ekskursijā Smiltenes pusē
Veselības veicināšanas projekta aktivitātes jūnija mēnesī
Aicina uz semināru par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā
Sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātes Apes novadā
Sporta diena Sociālās aprūpes centrā “Trapene”
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi Gaujienas internātpamatskolā
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi

Gaujienas un Trapenes skolās projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi

Gaujienā tikšanās ar grāmatu autoru, gastroenterologu, profesoru Anatoliju Danilānu

Gaujienas internātpamatskolā interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.–9. klašu skolēniem

Tikšanās ar Anatoliju Danilānu, O. Vācieša Gaujienas pamatskolā

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.–9. klašu skolēniem
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi-Gaujienā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā – Interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.–12. klašu skolēniem
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi
Iepazīst veselīga uztura nozīmi
Projekta ietvaros apgūst peldētprasmi
Tikšanās ar uztura speciālisti Agniju Irkli

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros aicina uz nodarbībām

Aicina uz jogas nodarbībām
Apes novada senioriem  – veselīga ekskursija uz  Raunu
CIGUN nodarbības Apē
Aicina pieteikties uz vingrošanas nodarbībām
Publiska lekcija – saruna ar ārstu-gastroenterologu Dr. Hosams Abu Meri
Foto orientēšanās pa Gaujienas skaistākajām vietām
Foto orientēšanās “Iepazīsti Trapeni”

Piedalies fiziskās un garīgās veselības veicinošā nometnē 
AFIŠAS
FOTO

 

 


 

Fonds: INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma
Projekta nosaukums: „Green Railway”

Īstenošanas laiks: 01.03.2017 – 30.04.2019
Projekta apraksts

Publikācijas:
Pārgājienu un velobraucēju maršrutu gids par “Zaļie dzelzceļi”
Zaļie lielceļi plāno nākošos darbus
Zaļo dzelzceļu (Green Railways) maršruts sāk jauno tūrisma sezonu
Green railway – iespēja uzņēmējdarbības attīstīšanai
Atklāj atjaunoto dzelzceļa tiltiņu pār Jašupīti Apē
Liela interese par „Zaļajiem Dzelzceļiem
Reģistrējies konferencei par Zaļo ceļu attīstību

Projektā iepazīst Zaļo ceļu Luksemburgā
Notiks projekta „Green Railway” atklāšana
Apes novada pārstāvji piedalās projekta “Zaļie dzelzceļi” atkāšana pasākumā Limbažos


 

Projekts: Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 

Fonds: Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds 
Īstenošanas laiks: 2017.gada aprīlis – 2020.gada decembris

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018._2019.mācību gadam

Projekta apraksts

Projekta iesniedzējs ir Valsts izglītība attīstības aģentūra (VIAA). Lai nodrošinātu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu visās pašvaldībās, VIAA īsteno projektu kopā ar sadarbības partneriem – pašvaldībām. Pašvaldības izvirza to pārziņā esošās izglītības iestādes, kuras piedalās projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas. No Apes novada projektā iesaistītas Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola un Trapenes pamatskola ar kopējo projektā iesaistīto izglītojamo skaitu 2017.gada aprīlī – 260. Atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldībā darbā pieņemts pedagogs karjeras konsultants. Projekta realizācijas gaitā tiks izstrādāti karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāni, nodrošināta pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos, kā arī karjeras atbalsta pasākumu īstenošana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Vairāk par projektu lasiet šeit.

Publikācijas:

Iepazīst profesiju daudzveidību
Gaujienas pamatskolas skolēni iepazīst profesijas
Gaujienas skolēni projekta ietvaros dodas ekskursijā
Iepazīst plašo iespēju piedāvājumu

Ēnu diena – jauniešiem nozīmīgs resurss nākotnei
Atskatoties uz I semestrī paveikto
Projekta ietvaros skolēni viesojas Valmierā
Iepazīst profesiju daudzveidību
Apes novadā Karjeras nedēļā jaunieši izzinās savas stiprās puses
Latvijas Universitātes karjeras centra seminārs
Iepazīst novada attīstībai nozīmīgas profesijas
Projekta ietvaros mācību ekskursija uz z/s “Kalnarušķi”
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 1.-3.klases skolēni iepazīst profesijas
Projekta aktivitātēm – gads
Viesojamies pie īstiem amata meistariem

Mēbeles pedagoga karjeras konsultanta darba vides uzlabošanai
Jaunākie karjeras atbalsta pasākumi skolēniem un skolotājiem
Seno amatu darbnīcas apmeklējums kā motivācija mācīties amatu
Meistardarbnīca šokolādes ražotnē „R-CHOCOLATE”
Skolēni dodas ekskursijā, lai iepazītu profesijas
Uzsāk ceļojumu profesiju pasaulē
Iepazīst stila konsultanta profesijas specifiku
Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū

 

 


 

Fonds: INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Projekta nosaukums: Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā „Coop-Local”
Īstenošanas laiks: 2017.gada marta līdz 2019.gada oktobrim
Projekta apraksts
Uzņēmēju katalogs  
Karte ar uzņēmumu atrašanās vietām

Publikācijas:

“Coop local” – semināri, tirgi un pieredzes brauciens
Projekta “Coop local” aktivitātes maijā un jūnijā
Piesakies uz praktisku semināru jūnijā, Apē
Uzņēmēji dodas pieredzes braucienā uz Somiju
Aicina pieteikties praktiskam semināram Igaunijā
Amatnieki tiekas kontaktu veidošanas pasākumā Vastseliinā projekta “COOP Local”  ietvaros
Aicina uz praktisku semināru piena un gaļas ražotājus un pārstrādātājus
Projekta “COOP Local”  ietvaros sadarbībā ar pārrobežu partneriem no Igaunijas  un Smiltenes turpinām bagātināt savu pieredzi
Notiks praktisks seminārs Apes novada ogu un augļu audzētājiem un pārstrādātājiem
No ziepēm līdz smalkiem keramikas izstrādājumiem jeb amatnieki un mājražotāji dodas mācību braucienā uz Igauniju
Iespēja amatniekiem un mājražotājiem doties mācību braucienā uz Igauniju
“Coop Local” pieredzes brauciens uzņēmējiem
Kontaktu veidošanas pasākums, pārrobežu tirgus un citas aktivitātes
Coop local projektā no līderības apmācībām līdz mācību vizītei
Projekta „COOP local” praktiskās apmācības Smiltenes novadā
Apes novada uzņēmēji piedalās seminārā dārzeņu, garšaugu, tēju audzētājiem un pārstrādātājiem
Aicina Apes novada uzņēmējus pieteikties otrajam semināram

Pārrobežu projekta “COOP local” aktivitātes Apes novadā  turpinās
Projektā “COOP Local” Apes novada uzņēmēji piedalās apmācībās un mācību braucienos
Uzņēmēji dodas mācību braucienā uz Igauniju

Piesakies projekta “COOP local” aktivitātēm
Piesakies mācību braucienam uz dārzeņu, augļu un ogu ražošanas/pārstrādes uzņēmumiem Igaunijā

Piedalās Hanzas dienās Tartu

Apes novada uzņēmēji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju

Apes novada uzņēmēji tiekas informatīvā sanāksmē Apē

Aicinām Apes novada uzņēmējus un mājražotājus, amatniekus un rokdarbniekus, uz informatīvo pasākumu

 


 

 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Let us be friends and help our nature together” (“Būsim draugi un palīdzēsim mūsu dabai kopā”)
Īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 30.08.2020.

Projekta apraksts
Projekta darbības laiks 2018 

Publikācijas:

Trapenes sākumskolas aktivitātes Erasmus+ projektā Čehijā
Projekta Erasmus + aktualitātes Trapenes sākumskolā
Sācies starptautiskā projekta darbs Trapenes sākumskolā

 


Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: “We are living together and we need eachother. Social Emotional Learning”
Īstenošanas laiks:01.09.2017. – 01.09.2019.
Projekta apraksts

Publikācijas:

Erasmus+ projekta “SEL” noslēdzošā vizīte Portugālē
Erasmus+ projekta “SEL” vizīte Gaujienas pamatskolā
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsāk realizēt Erasmus+ projektu

 

 

 

 

Dalīties:
2. oktobris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs