19.10. plkst.09:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 26.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde 09.11. plkst.13:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Realizācijā esošie projekti

 

Projekti ir ļoti nozīmīgi Latvijas lauku vides attīstībai, jo rada iespēju piesaistīt papildus finansējumu vietējo iedzīvotāju aktivizēšanai un sadarbības veidošanai, teritorijas infrastruktūras pilnveidošanai, savas teritorijas attīstībai visdažādākajās jomās (kultūra, sports, izglītība, uzņēmējdarbība u.c.).

Apes novada domes projektu aktivitātēs 2016. gadā tika strādāts ar 6 starptautiskiem projektiem dažādās Eiropas programmās, iesaistot aktivitātēs dažādas iedzīvotāju grupas – pirmsskolas un skolas bērnus, uzņēmējus un iedzīvotājus no 55 gadiem.

2016. gadā tika veikti nozīmīgi darbi infrastruktūras sektorā – esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Apes pilsētā Darba, Dārza, Parka, Pasta un Rūpniecības ielās (aizņēmums no Valsts kases 140 793 EUR), no pamatbudžeta – veikts Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas zāles remonts (29 841 EUR), Gaujienā ielu apgaismojums (19 143 EUR), Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā remontdarbi (10 739 EUR), Trapenes pamatskolā remontdarbi (15 864 EUR) un iekārtots rotaļu laukums pie skolas (3330 EUR), Virešu pagasta Vidagā ielu apgaismojums (26 250 EUR), no ceļu fonda līdzekļiem – Apes pilsētā izbūvētas ietves Pasta ielā (25 671 EUR) un sabiedriskā transporta auto pietura (5976 EUR), un veikta ceļa rekonstrukcija Virešu pagasta Vidagas ciema Līvu ceļam (24 737 EUR).

Apes novada domes projektu aktivitātēs 2017.gadā turpina strādāt ar 5 starptautiskiem projektiem dažādās Eiropas programmās, iesaistot aktivitātēs dažādas iedzīvotāju grupas – pirmsskolas un skolas bērnus, uzņēmējus un iedzīvotājus no 55 gadiem. Un 5 projekti, kas uzsākti 2016.gadā, ir LAD (Lauku atbalsta dienesta) un LEADER (Lauku partnerību) administrēti projekti. No jauna akceptēti un ar 2017.gadu dzīvē tiks realizēti 3 ERAF programmu projekti, kas saistīti ar infrastruktūras pilnveidošanu un virkne mazo fondu projekti.

 


Realizācijā esošie novada projekti

 

Fonds:ERAF
Projekts: “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”

Īstenošanas laiks: 18 mēneši
Projekta apraksts

 


Fonds: Eiropas Sociālā fonda
Projekts: “Proti un Dari”
Projekta īstenošanas laiks:
no 2016.gada 07.jūlija līdz 2018.gada 31.oktobrim
Projekta kopējās izmaksas: 23 463.00 EUR
Projekta apraksts

 


Fonds: Eiropas Sociālā fonda finansējums, Valsts budžets
Projektu: Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā

Īstenošanas laiks: 2017.gada jūlijs līdz 2019.gada decembris
Projekta apraksts

Projekta darba plāns 2017.gadam

Publikācijas:
Foto orientēšanās “Iepazīsti Trapeni”
Piedalies fiziskās un garīgās veselības veicinošā nometnē

 

 


logo

Fonds: INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma
Projekta nosaukums: „Green Railway”

Īstenošanas laiks: 01.03.2017 – 30.04.2019
Projekta apraksts

Publikācijas:
Projektā iepazīst Zaļo ceļu Luksemburgā
Notiks projekta „Green Railway” atklāšana
Apes novada pārstāvji piedalās projekta “Zaļie dzelzceļi” atkāšana pasākumā Limbažos


 

Projekts: Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001Fonds: Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds 

Īstenošanas laiks: 2017.gada aprīlis – 2020.gada decembris

Projekta apraksts

Projekta iesniedzējs ir Valsts izglītība attīstības aģentūra (VIAA). Lai nodrošinātu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu visās pašvaldībās, VIAA īsteno projektu kopā ar sadarbības partneriem – pašvaldībām. Pašvaldības izvirza to pārziņā esošās izglītības iestādes, kuras piedalās projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas. No Apes novada projektā iesaistītas Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola un Trapenes pamatskola ar kopējo projektā iesaistīto izglītojamo skaitu 2017.gada aprīlī – 260. Atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldībā darbā pieņemts pedagogs karjeras konsultants. Projekta realizācijas gaitā tiks izstrādāti karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāni, nodrošināta pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos, kā arī karjeras atbalsta pasākumu īstenošana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Vairāk par projektu lasiet šeit.

 

Publikācijas:
Seno amatu darbnīcas apmeklējums kā motivācija mācīties amatu
Meistardarbnīca šokolādes ražotnē „R-CHOCOLATE”
Skolēni dodas ekskursijā, lai iepazītu profesijas
Uzsāk ceļojumu profesiju pasaulē
Iepazīst stila konsultanta profesijas specifiku
Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū

 

 


 

Publikācijas:Fonds: INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma
Projekta nosaukums: Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā „Coop-Local”

Īstenošanas laiks: 2017.gada marta līdz 2019.gada augustam
Projekta apraksts

 

Piesakies projekta “COOP local” aktivitātēm
Piesakies mācību braucienam uz dārzeņu, augļu un ogu ražošanas/pārstrādes uzņēmumiem Igaunijā

Piedalās Hanzas dienās Tartu

Apes novada uzņēmēji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju

Apes novada uzņēmēji tiekas informatīvā sanāksmē Apē

Aicinām Apes novada uzņēmējus un mājražotājus, amatniekus un rokdarbniekus, uz informatīvo pasākumu

 


 

logo-jpg  ZGauja

Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums: Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana

Īstenošanas laiks: līdz 2017.gada 29.novembrim
Projekta apraksts

Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošanas darbi noslēgušies


 

 

logo-jpg logo

 

Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums: Sieviešu kora “Trapene” tērpu un apavu iegāde, vienota vizuālā kopskata radīšanai”
Īstenošanas laiks: līdz 2017.gada 22.novembrim
Projekta apraksts

Publikācijas:
Septembrī uzsāks darboties  Amatu prasmju centrs Trapenē

Uzsāk realizēt projektu “Sieviešu kora “Trapene” tērpu un apavu iegāde”

 


 

logo-jpg logo

Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums: Amatu prasmju centrs Trapenē
Īstenošanas laiks: līdz līdz 2017.gada 28.augustam
Projekta apraksts

Publikācijas:
Amatu prasmju centrs Trapenē

 


 

logo-jpg logo


Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums:Hokeja laukuma bortu un apgaismojuma izveide Trapenē
Īstenošanas laiks: līdz 2017.gada 1.decembrim
Projekta apraksts

 


 

logo-skola


Publikācijas:Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Entrepreneurial Schools in Europe
Īstenošanas laiks:01.09.2016.-31.08.2018.
Projekta apraksts


Tikties ar partneriem no Spānijas, Horvātijas, Bulgārijas un Čehijas|
Projekta ietvaros iepazīst vilnas pārstrādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāk realizēt uzņēmējdarbības projektu
Skolēni uzsāk veidot starptautisku uzņēmumu

 

 


 

logo

Fonds: Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma
Projekta nosaukums:Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/Active Age
Īstenošanas laiks: 01.03.2016.- 28.02.2018.
Projekta aprakts

Projekta galvenais mērķis: Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties darba tirgū pirmspensijas vecuma (55+) bezdarbniekiem un pensionāriem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un izmantot tās papildu ienākumu gūšanā.

Projekta apakšmērķi: 1) Pilnveidot praktiskās iemaņas un zināšanas personām 55 + saskaņā ar vietējā darba tirgus vajadzībām; 2) Pilnveidot pašcieņu, pašapziņu un motivāciju senioriem vecumā 55 +; 3) Izveidot Setomaa, Engures un Apes senioru pārrobežu sadarbības tīklu.

Projekta rezultāti: Projekta rezultātā Setomaa, Engures un Apes kopienas ir kļuvušas spēcīgākas, jo līdz ar nodarbinātības paaugstināšanos un ienākumiem, uzlabojusies arī vietējo iedzīvotāju 55 + sociālā labklājība. Apmēram 100 senioriem ir izveidojusies labāka piekļuve vietējam darba tirgum, jo viņi ir apguvuši jaunas prasmes un zināšanas, ņemot vērā vietējo uzņēmēju reālās vajadzības. Vairāki cilvēki ir paaugstinājuši pašapziņu un motivāciju piedalīties darba tirgū un ir mācījušies no citu cilvēku pieredzes, kas atrodas tādā pat situācijā. Izmantojot Setomaa, Apē un Engurē dzīvojošo cilvēku potenciālu kopienas uzlabos savstarpējo saskarsmi starp paaudzēm un ietekmēs to sociālo kapitālu.

Projekta partneri:
1) NVO “Setomaa Pagastu Apvienība”, Igaunija (vadošais partneris)
2) Apes novada dome, Latvija
3) Engures novada dome, Latvija

Projekta kopējais budžets: 167 919,36 EUR, no tā Apes novada domes budžets: 52 151.00 EUR ERAF finansējums 85% jeb 44 328.35 EUR Valsts finansējums 5% jeb 2607.55 EUR Pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 5215.10 EUR

 

 

Publikācijas:

Filca somas gatavošana ar vilnas akvareli, Apē
Lekcija par dārzkopību

Septembris ļoti darbīgs mēnesis projektā “Active age”

Aicina pieteikties datorapmācību kursam Apes novada iedzīvotājus vecumā 55+

Piesakies nodarbībām jaunāko šūšanas tehnoloģiju apgūšanai

Aicina pieteikties iedzīvotājus vecumā 55+ uz nodarbībām “Angļu valodas kurss”

Projekta “Active Age” ietvaros notiks tirgošanās lustes
Projekta  „ACTIVE AGE” ietvaros Apes un Engures novadu iedzīvotāju kopīga mācību vizīte uz Setomā, Igaunijā


 Iedzīvotājiem vecumā 55+ uzsākas apmācību cikls  JOSTU AUŠANA
Apes, Engures un Setomaa senioru radošā nedarbnīca projektā “Active Age”
Projekta semināros dalās ar bagātīgo pieredzi
Projektā “ACTIVE AGE” aktivitātes turpinās

Projektā “ACTIVE AGE” notiek pirmais mācību brauciens uz Enguri
Projekta “Active age” vadības sanāksme Smārdē
Sākas projekta “Active Age” ieviešana
Turpinās darbs pie projekta „ACTIVE AGE” realizēšanas


 

 

 

 

 

 

2. oktobris, 2011, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs