17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Realizācijā esošie projekti

 

Projekti ir ļoti nozīmīgi Latvijas lauku vides attīstībai, jo rada iespēju piesaistīt papildus finansējumu vietējo iedzīvotāju aktivizēšanai un sadarbības veidošanai, teritorijas infrastruktūras pilnveidošanai, savas teritorijas attīstībai visdažādākajās jomās (kultūra, sports, izglītība, uzņēmējdarbība u.c.).

Apes novada domes projektu aktivitātēs 2016. gadā tika strādāts ar 6 starptautiskiem projektiem dažādās Eiropas programmās, iesaistot aktivitātēs dažādas iedzīvotāju grupas – pirmsskolas un skolas bērnus, uzņēmējus un iedzīvotājus no 55 gadiem.

2016. gadā tika veikti nozīmīgi darbi infrastruktūras sektorā – esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Apes pilsētā Darba, Dārza, Parka, Pasta un Rūpniecības ielās (aizņēmums no Valsts kases 140 793 EUR), no pamatbudžeta – veikts Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas zāles remonts (29 841 EUR), Gaujienā ielu apgaismojums (19 143 EUR), Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā remontdarbi (10 739 EUR), Trapenes pamatskolā remontdarbi (15 864 EUR) un iekārtots rotaļu laukums pie skolas (3330 EUR), Virešu pagasta Vidagā ielu apgaismojums (26 250 EUR), no ceļu fonda līdzekļiem – Apes pilsētā izbūvētas ietves Pasta ielā (25 671 EUR) un sabiedriskā transporta auto pietura (5976 EUR), un veikta ceļa rekonstrukcija Virešu pagasta Vidagas ciema Līvu ceļam (24 737 EUR).

Apes novada domes projektu aktivitātēs 2017.gadā turpina strādāt ar 5 starptautiskiem projektiem dažādās Eiropas programmās, iesaistot aktivitātēs dažādas iedzīvotāju grupas – pirmsskolas un skolas bērnus, uzņēmējus un iedzīvotājus no 55 gadiem. Un 5 projekti, kas uzsākti 2016.gadā, ir LAD (Lauku atbalsta dienesta) un LEADER (Lauku partnerību) administrēti projekti. No jauna akceptēti un ar 2017.gadu dzīvē tiks realizēti 3 ERAF programmu projekti, kas saistīti ar infrastruktūras pilnveidošanu un virkne mazo fondu projekti.

 


Realizācijā esošie novada projekti

 

Fonds: Eiropas Sociālā fonda finansējums, Valsts budžets
Projektu: Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā

Īstenošanas laiks: 2017.gada jūlijs līdz 2019.gada decembris
Projekta apraksts

Projekta darba plāns 2017.gadam

Publikācijas:

 

 


logo

Fonds: INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma
Projekta nosaukums: „Green Railway”

Īstenošanas laiks: 01.03.2017 – 30.04.2019
Projekta apraksts

Publikācijas:
Projektā iepazīst Zaļo ceļu Luksemburgā
Notiks projekta „Green Railway” atklāšana
Apes novada pārstāvji piedalās projekta “Zaļie dzelzceļi” atkāšana pasākumā Limbažos


 

Projekts: Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001Fonds: Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds 

Īstenošanas laiks: 2017.gada aprīlis – 2020.gada decembris

Projekta apraksts

Projekta iesniedzējs ir Valsts izglītība attīstības aģentūra (VIAA). Lai nodrošinātu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu visās pašvaldībās, VIAA īsteno projektu kopā ar sadarbības partneriem – pašvaldībām. Pašvaldības izvirza to pārziņā esošās izglītības iestādes, kuras piedalās projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas. No Apes novada projektā iesaistītas Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola un Trapenes pamatskola ar kopējo projektā iesaistīto izglītojamo skaitu 2017.gada aprīlī – 260. Atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldībā darbā pieņemts pedagogs karjeras konsultants. Projekta realizācijas gaitā tiks izstrādāti karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāni, nodrošināta pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos, kā arī karjeras atbalsta pasākumu īstenošana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Vairāk par projektu lasiet šeit.

 

Publikācijas:

Meistardarbnīca šokolādes ražotnē „R-CHOCOLATE”
Skolēni dodas ekskursijā, lai iepazītu profesijas

Uzsāk ceļojumu profesiju pasaulē

Iepazīst stila konsultanta profesijas specifiku

Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū

 

 


 

logo

Fonds: INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma
Projekta nosaukums: Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā „Coop-Local”

Īstenošanas laiks: 2017.gada marta līdz 2019.gada augustam
Projekta apraksts

Publikācijas:

Piedalās Hanzas dienās Tartu
Apes novada uzņēmēji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju

Apes novada uzņēmēji tiekas informatīvā sanāksmē Apē

Aicinām Apes novada uzņēmējus un mājražotājus, amatniekus un rokdarbniekus, uz informatīvo pasākumu

 


 

logo-jpg  ZGauja

Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums: Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana

Īstenošanas laiks: līdz 2017.gada 29.novembrim
Projekta apraksts

 


 

 

logo-jpg logo

 

Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums: Sieviešu kora “Trapene” tērpu un apavu iegāde, vienota vizuālā kopskata radīšanai”
Īstenošanas laiks: līdz 2017.gada 22.novembrim
Projekta apraksts

Publikācijas:
Uzsāk realizēt projektu “Sieviešu kora “Trapene” tērpu un apavu iegāde”

 


 

logo-jpg logo

Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums: Amatu prasmju centrs Trapenē
Īstenošanas laiks: līdz līdz 2017.gada 28.augustam
Projekta apraksts

Publikācijas:
Amatu prasmju centrs Trapenē

 


 

logo-jpg logo


Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums:Hokeja laukuma bortu un apgaismojuma izveide Trapenē
Īstenošanas laiks: līdz 2017.gada 1.decembrim
Projekta apraksts


 

logo-jpg  ZGauja

Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums: Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā
Īstenošanas laiks: līdz 2017. gada 15. maijam
Projekta apraksts

Publikācijas:

Inventāra un aprīkojuma iegāde pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā
Noslēdzies iepirkums inventāra un aprīkojuma iegādei Gaujienas tautas namam


 

logo-skola


Publikācijas:Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Entrepreneurial Schools in Europe
Īstenošanas laiks:01.09.2016.-31.08.2018.
Projekta apraksts


Tikties ar partneriem no Spānijas, Horvātijas, Bulgārijas un Čehijas|
Projekta ietvaros iepazīst vilnas pārstrādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāk realizēt uzņēmējdarbības projektu
Skolēni uzsāk veidot starptautisku uzņēmumu

 

 


 

logo

Fonds: Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma
Projekta nosaukums:Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/Active Age
Īstenošanas laiks: 01.03.2016.- 28.02.2018.
Projekta aprakts

Publikācijas:

 Iedzīvotājiem vecumā 55+ uzsākas apmācību cikls  JOSTU AUŠANA
Apes, Engures un Setomaa senioru radošā nedarbnīca projektā “Active Age”
Projekta semināros dalās ar bagātīgo pieredzi
Projektā “ACTIVE AGE” aktivitātes turpinās

Projektā “ACTIVE AGE” notiek pirmais mācību brauciens uz Enguri
Projekta “Active age” vadības sanāksme Smārdē
Sākas projekta “Active Age” ieviešana
Turpinās darbs pie projekta „ACTIVE AGE” realizēšanas


 


 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Let’s EAT together , Everybody Around the Table

Īstenošanas laiks: 01.09.2015.- 01.09.2017.
Projekta apraksts
Projekta mājas lapa
Blogs par Rumāņu talismana Bukaterela piedzīvojumiem Latvijā


Publikācijas:
Apes PII Vāverīte Erasmus + programmas projekta “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu” noslēguma pasākums 
Projekta „Sāksim ēst kopā, visi ap vienu galdu” partneru tikšanās Grieķijā
Apes PII Vāverīte darbinieki tiekas ar projekta partneriem Bulgārijā
Projekta ietvaros PII “Vāverīte” ciemojas zobu higiēniste
Dziesmas un sveicieni Ziemassvētku noskaņās
Erasmus+ projekta partneru vizīte Apes PII “Vāverīte”
Apes PII “Vāverīte” grupa “Vāverēni” Skype sazinās ar Turcijas un Rumānija bērniem
Transnacionālā sanāksme Atēnās
Pēc pieredzes uz Franciju

Veselīgais velo brauciens
PII “Vāverīte” skolotājas projekta ietvaros dodas uz Rumāniju
Rumāņu talismana Bukatarela piedzīvojumi Latvijā
Projekta aktivitātes Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”
6 gadīgās grupiņas bērniem SKYPE videokonference ar Bordo pilsētas bērniem
Aicina uz tikšanos ar diētas ārsti Lolitu Viju Neimani
Pieredzes apmaiņa Turcijas bērnudārzā
Projekta aktivitātes 2015
Notiek pirmā starptautiskā partneru koordinatoru tikšanās Francijā
Apes PII Vāverīte bērni sāk iepazīties ar projekta partnervalstīm
PII “Vāverīte” sāk realizēt ERASMUS + projektu

 


 

 

 

 

 

2. oktobris, 2011, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs