23.05. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas sēde

30.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Realizācijā esošie projekti

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

2018.gadā plānotās investīcijas

Projekta Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” ietvaros tiek plānots rekonstruēt ceļu, kas ir nozīmīgs vairākiem uzņēmējiem un vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots rekonstruēt Apes novada pašvaldībai piederošu ceļa „Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posmu, būtiski uzlabojot transporta infrastruktūras stāvokli, kas nodrošinās šīs teritorijas sasniedzamību jebkuros laika apstākļos. Projekta kopējā summa EUR 439713, pašvaldības finansējums 15%, ES fondu finansējums 85%.

Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos” ietvaros plānots rekonstruēt divus Apes novada pašvaldībai piederošus ceļu posmus “Saulieši – Saliņas” (0.00 līdz 0.40 km) un “A2 – Gobas” (0.00 līdz 0.58 km), uzlabojot transporta infrastruktūras stāvokli, kas nodrošinās šīs teritorijas sasniedzamību jebkuros laika apstākļos. Projekta kopējā summa EUR 216 413, pašvaldības finansējums 15%, ES fondu finansējums 85%.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” ietvaros plānots veikt Apes tautas nama un bibliotēkas fasādes sienu siltināšanu, cokola sienu un bēniņu siltināšanu, esošo logu un ārdurvju maiņa, vējtveru izveide, telpu iekšējās apkures sistēmas pārbūve no krāsns apkures uz centralizēto, apkures sistēmas izbūve. Projekta kopējā summa EUR 187 433, pašvaldības finansējums 15%, ES fondu finansējums 85%.

Projekta “Apes tautas nama telpu un teritorijas labiekārtošana” ietvaros veicami papilddarbi, kas tieši neattiecas uz energoefektivitātes paaugstināšanu, bet ir nepieciešams realizēt paralēli projekta ieviešanai (ventilācijas sistēmas izveide, fasādes apgaismojums, zāles grīdas iesegums ar vairogu parketu, iekštelpu kosmētiskais remonts, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve, teritorijas labiekārtošanas darbi), par pašvaldības finansējumu EUR 241677.

Projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai ietvaros plānots uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”- esošo un jaunu maršrutu uzlabošana, pašapkalpošanās informācijas centra izveide, Apes tautas nama teritorijas labiekārtošana, mobilās aplikācijas izveide, atpūtas un izziņas punktu izveide, informācijas un norāžu zīmju uzstādīšana. Projekta kopējā summa EUR 231 700, pašvaldības finansējums 54%, ES  fondu finansējums 43% un privātā sektora ieguldījums 3%.

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros atjaunojamie pašvaldības grants ceļi 2018.gadā:

Grants ceļa “Ape – Kalpaki – Silmaļi – Melnupes” posma 6.40 -9.60 , 3,2 km (Graudi – Smiķi- Kļaviņas ) pārbūve – tiks pārbūvēts pašvaldības grants ceļš, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un  pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem,  kopējā summa EUR 222 222, 10% pašvaldības finansējums, 90% ES fondu finansējums;

Grants ceļa “Zvārtava-Sili” posma 1,60– 3,85  (2,25 km) pārbūve – tiks pārbūvēts pašvaldības grants ceļš, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un  pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kopējā summa EUR 156250, 10% pašvaldības finansējums, 90% ES fondu finansējums;

Grants ceļa “Trapene-Lejastrapene”, posma no 0,64-2,55 (1,91 km), pārbūve – tiks pārbūvēts pašvaldības grants ceļš, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un  pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kopējā summa EUR 132639, 10% pašvaldības finansējums, 90% ES fondu finansējums;

Grants ceļa “Kristiņi-Stādzeni”, 0- 1,44 km – pārbūve – tiks pārbūvēts pašvaldības grants ceļš, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un  pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kopējā summa EUR  100000, 10% pašvaldības finansējums, 90% ES fondu finansējums;

Grants ceļa “V411 – Čiekuriņi – Gargrīdas – Druvkalni” posma 0-1.60 (1,6 km) pārbūve – tiks pārbūvēts pašvaldības grants ceļš, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un  pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kopējā summa EUR 111111, 10% pašvaldības finansējums, 90% ES fondu finansējums.

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēto redakciju. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Apes novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam, pašvaldības mājas lapā http://www.apesnovads.lv. Nodrošināt Apes novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijas publisku pieejamību.

 


Realizācijā esošie novada projekti

Fonds: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020.gadam
Projekts: Igaunijas un Latvijas sadarbības projekts „Act Local”

Projekta partneri
Setomaa apvienība, Alutaguses pašvaldības dome, Apes un Engures novadu domes.

Projekta apraksts

Publikācijas:

 


Fonds: ERAF
Projekts:
  Nr.4.2.2.0/17/I/083 Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā”

Publikācijas:

Uzsāks pašvaldības kultūras iestādes – Apes tautas nama un bibliotēkas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus
Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai

 


Valsts budžeta finansējums
Programma “Latvijas skolas soma”

Īstenošanas laiks:  2018.-2021.gads

Projekts:  
“Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.  Iniciatīva  „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Vairāk par programmu

Norišu plāns

Publikācijas:

“Latvijas skolas soma” ietvaros dodas ekskursijās
“Latvijas skolas somā” – daudzveidīgs piedāvājums katram skolēnam

“Latvijas skolas somai” – bagātīgs saturs
Sākam piepildīt savu “Latvijas skolas somu”
Pieloc’, māsiņ, skolas somu bagātiem gabaliem!

Vidzemes TV sižetsFonds: ERAF
Projekts:
  Nr. 3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā”

Publikācijas:

Norit darbs pie ceļa „Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posma rekonstruēšanas
Uzsāks ceļa “Lipski – Jaunlāči – Eglītes” (0.00 līdz 2 km) posma pārbūvi

 

 


Fonds: ERAF
Projekts:  Nr. 3.3.1.0/17/I/029 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos ERAF

Publikācijas:
Tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmos “Saulieši – Saliņas” un “A2-Gobas”
Rekonstruēs divus Apes novada pašvaldībai piederošus ceļu posmus

 Fonds: ELFLA

Projekts: “Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve

Publikācijas
Tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmos “V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni”, “Kristiņi – Stādzeni”  un “Trapene – Lejastrapene”
Uzsāksies pašvaldības grants seguma ceļu pārbūve Trapenes un Virešu pagastos

 Fonds: ELFLA

Projekts: Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve”

Publikācijas
Uzsākta grants ceļa “Ape-Kalpaki-Simaļi-Melnupes” pārbūve

 


 

 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Let us be friends and help our nature together” (“Būsim draugi un palīdzēsim mūsu dabai kopā”)
Īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 30.08.2020.

Projekta apraksts
Projekta darbības laiks 2018 

Publikācijas:

Projekta Erasmus + aktualitātes Trapenes sākumskolā
Sācies starptautiskā projekta darbs Trapenes sākumskolā

 


Projekts: “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā”
Projekta apraksts

Publikācijas

Aicina uz Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019. – 2024. gadam sabiedrisko apspriešanu
Projekta “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā” aktivitātes
Jauniešu un lēmumu pieņēmēju forumi Apes novadā
Jauniešu un lēmumu pieņēmēju forums jauniešiem

Pieredzes apmaiņā uz Gulbeni
Apes novada pašvaldībā tiks īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts

 


 


Fonds:ERAF
Projekts: “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”

Īstenošanas laiks: 18 mēneši

Projekta apraksts

Publikācijas

Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā izbūvēti atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti – dabas mājas
Tiek sakopta teritorija pie Eniķu ezera dabas mājas
Apē turpinās darbi pie projekta  “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ieviešanas
Projekta ietvaros tiks izveidota tūrisma un dabas izziņas infrastruktūra
Apes pilsētā izbūvēs pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu un labiekārtos stāvlaukumu, apmeklētāju ērtībai un pareizai plūsmas organizēšanai.
Turpina īstenot aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošanas projektu

 


 

Fonds: Eiropas Sociālā fonda
Projekts: “Proti un Dari”
Projekta īstenošanas laiks:
no 2016.gada 07.jūlija līdz 2018.gada 31.oktobrim
Projekta kopējās izmaksas: 23 463.00 EUR
Projekta apraksts

Publikācijas

Jaunieti, maini savu dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Projekta “PROTI un DARI!” īstenotās un piedāvātās aktivitātes
Aicinām novada jauniešus iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”

 


 

Fonds: Eiropas Sociālā fonda finansējums, Valsts budžets
Projektu: Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā

Īstenošanas laiks: 2017.gada jūlijs līdz 2019.gada decembris
Projekta apraksts

Projektu aktivitāšu grafiks 2019.gadā
Projekta aktivitāšu grafiks 2018.gadā
Projekta darba plāns 2017.gadam
Projekta aktivitāšu grafiks 2017.gadā

Publikācijas:

Aicina uz Veselības-olimpisko dienu Apes novada skolās
Veselību veicinošas aktivitātes turpinās
Notiks izglītojošas lekcijas skolēniem un vecākiem
Notiks izglītojošas lekcijas skolēniem
Sniega diena Gaujienā
Esi aktīvs, nāc un piedalies!
Veselības -olimpiskā diena Apes novada skolās

Iegūtās zināšanas un sportiskās aktivitātes veselības veicināšanas projekta ietvaros
Velobrauciens “Lai Ripo”

Aicina apmeklēt JOGAS nodarbības
Nometne “Gribu un varu dzīvot zaļi”
Gaujienā nometne „Skrienam kopā”
Vasaras aktivitātes veselības veicināšanas projekta ietvaros
Aicina seniorus piedalīties aktīvā ekskursijā Smiltenes pusē
Veselības veicināšanas projekta aktivitātes jūnija mēnesī
Aicina uz semināru par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā
Sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātes Apes novadā
Sporta diena Sociālās aprūpes centrā “Trapene”
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi Gaujienas internātpamatskolā
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi

Gaujienas un Trapenes skolās projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi

Gaujienā tikšanās ar grāmatu autoru, gastroenterologu, profesoru Anatoliju Danilānu

Gaujienas internātpamatskolā interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.–9. klašu skolēniem

Tikšanās ar Anatoliju Danilānu, O. Vācieša Gaujienas pamatskolā

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.–9. klašu skolēniem
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi-Gaujienā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā – Interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.–12. klašu skolēniem
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi
Iepazīst veselīga uztura nozīmi
Projekta ietvaros apgūst peldētprasmi
Tikšanās ar uztura speciālisti Agniju Irkli

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros aicina uz nodarbībām

Aicina uz jogas nodarbībām
Apes novada senioriem  – veselīga ekskursija uz  Raunu
CIGUN nodarbības Apē
Aicina pieteikties uz vingrošanas nodarbībām
Publiska lekcija – saruna ar ārstu-gastroenterologu Dr. Hosams Abu Meri
Foto orientēšanās pa Gaujienas skaistākajām vietām
Foto orientēšanās “Iepazīsti Trapeni”

Piedalies fiziskās un garīgās veselības veicinošā nometnē 
AFIŠAS
FOTO

 

 


 

Fonds: INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma
Projekta nosaukums: „Green Railway”

Īstenošanas laiks: 01.03.2017 – 30.04.2019
Projekta apraksts

Publikācijas:
Zaļo dzelzceļu (Green Railways) maršruts sāk jauno tūrisma sezonu
Green railway – iespēja uzņēmējdarbības attīstīšanai
Atklāj atjaunoto dzelzceļa tiltiņu pār Jašupīti Apē
Liela interese par „Zaļajiem Dzelzceļiem
Reģistrējies konferencei par Zaļo ceļu attīstību

Projektā iepazīst Zaļo ceļu Luksemburgā
Notiks projekta „Green Railway” atklāšana
Apes novada pārstāvji piedalās projekta “Zaļie dzelzceļi” atkāšana pasākumā Limbažos


 

Projekts: Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 

Fonds: Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds 
Īstenošanas laiks: 2017.gada aprīlis – 2020.gada decembris

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018._2019.mācību gadam

Projekta apraksts

Projekta iesniedzējs ir Valsts izglītība attīstības aģentūra (VIAA). Lai nodrošinātu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu visās pašvaldībās, VIAA īsteno projektu kopā ar sadarbības partneriem – pašvaldībām. Pašvaldības izvirza to pārziņā esošās izglītības iestādes, kuras piedalās projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas. No Apes novada projektā iesaistītas Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola un Trapenes pamatskola ar kopējo projektā iesaistīto izglītojamo skaitu 2017.gada aprīlī – 260. Atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldībā darbā pieņemts pedagogs karjeras konsultants. Projekta realizācijas gaitā tiks izstrādāti karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāni, nodrošināta pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos, kā arī karjeras atbalsta pasākumu īstenošana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Vairāk par projektu lasiet šeit.

Publikācijas:

Gaujienas skolēni projekta ietvaros dodas ekskursijā
Iepazīst plašo iespēju piedāvājumu

Ēnu diena – jauniešiem nozīmīgs resurss nākotnei
Atskatoties uz I semestrī paveikto
Projekta ietvaros skolēni viesojas Valmierā
Iepazīst profesiju daudzveidību
Apes novadā Karjeras nedēļā jaunieši izzinās savas stiprās puses
Latvijas Universitātes karjeras centra seminārs
Iepazīst novada attīstībai nozīmīgas profesijas
Projekta ietvaros mācību ekskursija uz z/s “Kalnarušķi”
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 1.-3.klases skolēni iepazīst profesijas
Projekta aktivitātēm – gads
Viesojamies pie īstiem amata meistariem

Mēbeles pedagoga karjeras konsultanta darba vides uzlabošanai
Jaunākie karjeras atbalsta pasākumi skolēniem un skolotājiem
Seno amatu darbnīcas apmeklējums kā motivācija mācīties amatu
Meistardarbnīca šokolādes ražotnē „R-CHOCOLATE”
Skolēni dodas ekskursijā, lai iepazītu profesijas
Uzsāk ceļojumu profesiju pasaulē
Iepazīst stila konsultanta profesijas specifiku
Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū

 

 


 

Fonds: INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Projekta nosaukums: Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā „Coop-Local”
Īstenošanas laiks: 2017.gada marta līdz 2019.gada oktobrim
Projekta apraksts
Uzņēmēju katalogs  
Karte ar uzņēmumu atrašanās vietām

Publikācijas:

Uzņēmēji dodas pieredzes braucienā uz Somiju
Aicina pieteikties praktiskam semināram Igaunijā
Amatnieki tiekas kontaktu veidošanas pasākumā Vastseliinā projekta “COOP Local”  ietvaros
Aicina uz praktisku semināru piena un gaļas ražotājus un pārstrādātājus
Projekta “COOP Local”  ietvaros sadarbībā ar pārrobežu partneriem no Igaunijas  un Smiltenes turpinām bagātināt savu pieredzi
Notiks praktisks seminārs Apes novada ogu un augļu audzētājiem un pārstrādātājiem
No ziepēm līdz smalkiem keramikas izstrādājumiem jeb amatnieki un mājražotāji dodas mācību braucienā uz Igauniju
Iespēja amatniekiem un mājražotājiem doties mācību braucienā uz Igauniju
“Coop Local” pieredzes brauciens uzņēmējiem
Kontaktu veidošanas pasākums, pārrobežu tirgus un citas aktivitātes
Coop local projektā no līderības apmācībām līdz mācību vizītei
Projekta „COOP local” praktiskās apmācības Smiltenes novadā
Apes novada uzņēmēji piedalās seminārā dārzeņu, garšaugu, tēju audzētājiem un pārstrādātājiem
Aicina Apes novada uzņēmējus pieteikties otrajam semināram

Pārrobežu projekta “COOP local” aktivitātes Apes novadā  turpinās
Projektā “COOP Local” Apes novada uzņēmēji piedalās apmācībās un mācību braucienos
Uzņēmēji dodas mācību braucienā uz Igauniju

Piesakies projekta “COOP local” aktivitātēm
Piesakies mācību braucienam uz dārzeņu, augļu un ogu ražošanas/pārstrādes uzņēmumiem Igaunijā

Piedalās Hanzas dienās Tartu

Apes novada uzņēmēji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju

Apes novada uzņēmēji tiekas informatīvā sanāksmē Apē

Aicinām Apes novada uzņēmējus un mājražotājus, amatniekus un rokdarbniekus, uz informatīvo pasākumu

 


 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: “We are living together and we need eachother. Social Emotional Learning”
Īstenošanas laiks:01.09.2017. – 01.09.2019.
Projekta apraksts

Publikācijas:

Erasmus+ projekta “SEL” vizīte Gaujienas pamatskolā
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsāk realizēt Erasmus+ projektu

 

 

 

 

Dalīties:
2. oktobris, 2011, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs