24.maijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Publiskie iepirkumi

Print Friendly, PDF & Email

2018.gads

Iepirkumu plāns

Izsludināts Nosaukums Identifi-kācijas Nr. Iesnie-
gšanas termiņš
Nolikums,
pielikumi
Rezultāts
10.05.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Grunts seguma
ceļu posmu uzlabošana

Apes pagastā,
Apes novadā”

 

 2018/18
ERAF
 22.05.2018. plkst.10.00 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Celu shēma
 

 
26.04.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Dolomīt-
šķembu iegāde
Apes novada pašvaldības
ceļu remontiem

2018/15   09.05.2018. plkst.10.00 Nolikums 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem
24.04.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada ceļu posmu ar asfalta segumu pārbūve

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām”

Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā un
Investīciju
projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastosietvaros būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI

 

 2018/14 ERAF  09.05.2018. plkst.10.00 Nolikums


Pretendentie aizpildāmie pielikumi 

 
23.04.2018. Tirgus izpēte


Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadājuma nodrošināšanai

 2018/2-057 27.04.2018. plkst.16.00  Tehniskā specifikācija   Neviens pretendents nav pieteicies
23.03.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Dolomīt-
šķembu iegāde
Apes novada pašvaldības
ceļu remontiem

 

 

 

 

2018/12   06.04.2018. plkst.14.00  Nolikums

Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem Nolikumā

 

 

23.03.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


 Apes novada pašvaldības
ceļu uzturēšana
2018. gada
vasaras periodā

 

 

 

2018/11  06.04.2018. plkst.14.00 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi 

Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem


Līgums ar LAU

21.03.2018. Tirgus izpēte


“Bruģēta
laukuma
izveide” būvdarbiem
Skolas ielā 4, Apē (
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros) Būvuzraudzības darbi 

  2018/10
ERAF
03.04.2018.
plkst.14:00  
Noteikumi


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 
 07.03.2018. Tirgus izpēte


 Tūrisma un
dabas
izziņas infrastruktūras

izbūve aizsargājamo ainavu
apvidū “Veclaicene”. Atpūtas un
dabas izziņas
vieta pie
Eniķu ezera” BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI

 2018/9
ERAF
 16.03.2018.
plkst.14:00 
Noteikumi   Informatīvs paziņojums par rezultātiem
20.03.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Bruģēta
laukuma
izveide
Skolas iela
4, Apē

Eiropas
Savienības
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt
ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras
izbūve un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās
slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”
ietvaros

 

 

 

2018/8
ERAF 
 03.04.2018.
plkst.14:00 
 Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi

Pielikums Nr.5.1.-Tāme


BŪVPROJEKTS

Būvprojekta sastāvs_
LAUKUMS


GP–2_
GP-3_28.12.2016_
APE_
STAVLAUKUMS


Sējuma saturs


Titullapa


TN_
LATTELECOM


 
26.02.2018.

 

Tirgus izpēte


“Speciālistu piesaiste
veselības veicināšanas pasākumi
mērķa grupām
un vietējai sabiedrībai – nodarbību
norises nodrošināšanai, 
projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/057 

Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības
veicināšanai
un slimību
profilaksei Apes novadā””
“Lekcijas skolu audzēkņu

vecākiem par
seksuālo un reproduktīvo
veselību”
(pozīcija 13.2.1-2.4.) un“Interaktīvas neformālās
izglītības
nodarbības
5.-12. klašu
skolēniem”
(pozīcija 13.2.1-2.5.)

 

 

 

2018/1-057 05.03.2018.
plkst.17:00 
Nolikums


Tehniskais piedāvājums


Finanšu piedāvājums 

Līgums noslēgts ar biedrību “Papardes zieds” 


Līgums noslēgts ar Daci Gailīti

 16.02.2018.
Sarunu
procedūra


Autoruzraudzība objektam
Tūrisma un
dabas izziņas infrastruktūras
izbūve
Aizsargājamo
ainavu apvidū
“Veclaicene”.
Atpūtas un
dabas izziņas
vieta pie
Eniķu ezera

 

 

2018/7 ERAF  26.02.2018.
plkst.10:00

 
 Iepirkuma izvēles pamatojums Informatīvs paziņojums par rezultātiem 
 15.02.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Kurināmās
malkas
piegāde

Apes novada 
iestāžu un  struktūrvienību vajadzībām 2018./2019.
gada apkures sezonai

 

 

 2018/5 27.02.2018.
plkst.14:00  
Nolikums


Piegādes
adreses
precizējums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi 

 Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens pieteikums
15.02.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada Gaujienas
un Virešu
pagastu ceļu pārbūve

Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Gaujienas un
Virešu pagastos” ietvaros
būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI


 2018/4
ERAF 
27.02.2018.
plkst.14:00  
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi 

 Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem Nolikuma tehniskā specifikācijā
14.02.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada
Apes pagasta
ceļa “Lipski – Jaunlāči –
Eglītes”
posma
pārbūve

Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības
programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām”
Investīciju
projekta   “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastāietvaros

būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI


2018/2 ERAF  27.02.2018.
plkst.14:00 
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem Nolikuma tehniskā specifikācijā
17.01.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Transporta
pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai
Apes
novada
pašvaldībai

 

2018/1 29.01.2018.
plkst.14:00 
Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi

Līgums LPKS Gaujiena
04.01.2018. Tirgus izpēte


 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadājuma nodrošināšanai

 2018/057  11.01.2018.
plkst.17:00 
 Tehniskā specifikācija  SIA Sabiedriskais 
autobuss

 

 

 

 

Dalīties:
29. maijs, 2015, Māris Ceļmillers
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs