19.10. plkst.09:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 26.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde 09.11. plkst.13:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Publiskie iepirkumi

 2017. gads

Izsludināts Nosaukums Identifi-
kācijas
Nr.

Iesniegšanas
termiņš

Nolikums,
pielikumi
Rezultāts
10.10.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Bormaņ-
muižas parka “Vidus” dīķa tīrīšana un
slūžu atjaunošana Trapenē

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2204-000001 “Bormaņmuižas
parka “Vidus” dīķa tīrīšana un slūžu atjaunošana Trapenē”
  2017/28    23.10.2017.
plkst.10.00
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Bormaņ-
muižas parka Vidus dīķa tīrīšana_
īpašuma dokumenti
 


Darbu apjomi, foto


Dīķa profili


Tilta specifikācija


Topogrāfijas plāns


Ūdens regulēšanas būve


Pielikums Nr.3
Finanšu piedāvājums

 

 

 

10.10.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Gaujienas
pagasta notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu dūņu drenāžas laukuma izbūve identifikācijas

 

 2017/27   23.10.2017.
plkst.10.00
Nolikums

 


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi


 Pielikums
Nr. 3.1


Pielikums
Nr.7 Tehniskais
projekts

 

 
10.10.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Automašīnas
iegāde
Apes novada
domes
saimniecības vajadzībām

 

 2017/26   23.10.2017.
plkst.10.00 
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 

 
 04.10.2017.  Tirgus izpēte


 Fizisko
aktivitāšu veicināšanas pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem ar

vecākiem vai vecvecākiem

   10.10.2017.
plkst.17.00
 Nolikums


Pielikums Nr.2_
Pieteikuma forma


Pielikums Nr.3_
Finanšu piedāvājums

 
02.10.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada pašvaldības ielas/ceļu/laukumu uzturēšana
2017./2018. gada ziemas periodā 

 2017/25  13.10.2017. plkst.10.00  Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi 

 
28.09.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


“Pārtikas
iepirkums
izglītojamo ēdināšanai
Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā
un Vidagas
mācību
punktā,
piemērojot
zaļā iepirkuma kritērijus”

 2017/24  09.10.2017. plkst.14.00  Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi


Tehniskā specifikācija

 
26.09.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Trapenes sākumskolā
un sociālās aprūpes
centra
„Trapene” iemītnieku ēdināšanai, piemērojot
zaļā
iepirkuma kritērijus”


2017/23   06.10.2017. plkst. 14.00   Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi

Tehniskā specifikācija

 
05.08.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Konstrukciju pastiprināšana
un jumta
seguma
iebūve Apes vēstures
un
amatniecības centra ēkai

2017/22   18.09.2017. plkst. 10.00   Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Pielikums Nr.3.1.(tāme)


AR-1_visp rad Piel.Nr.1 .
AR5_griez 
Piel.Nr.1
AR-6_griez 
Piel.Nr.1
AR-7_fasades 
Piel.Nr.1
AR-8_fasades
Piel.Nr.1
AR-9_grida
Piel.Nr.1
AR-10_grida
Piel.Nr.1
AR-11_griesti
Piel.Nr.1
AR-12_logi
Piel.Nr.1
AR-13_logi
Piel.Nr.1
AR-14_apdare
Piel.Nr.1
AR-15_apjomi
Piel.Nr.1
GP-1_genplans
Piel.Nr.1

 

Informatīvs paziņojums
par iepirkuma
rezultātu
 


 

Līgums 
SIA Pamati

 24.05.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Kokskaidu
granulu
piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu
vajadzībām 2017./18.
gada apkures sezonai

2017/20   04.09.2017. plkst. 14.00  Nolikums

 


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi


Atbildes uz jautājumiem

 

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums
SIA Akvarius

 21.07.2017. Tirgus izpēte


Trapenes hokeja
laukuma
apgaismojuma
izbūve,
laukuma
bortu izveide
un uzstādīšana 
  

 2017/18   25.07.2017. plkst. 17.00     
21.07.2017.  Tirgus izpēte


Fiziskās
un garīgās veselības veicinošai nometne
Apes novada
bērniem ar pamatmērķi
apgūt un pilnveidot 
orientēšanās sporta iemaņas. 
Eiropas Sociālā fonda
projekts Nr. 9.2.4.2/
16/I/057 
“Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Apes novadā”

  25.07.2017. (ieskaitot)   Noteikumi_


Izdevumu
tāme_
pielikums
finanšu piedāvājumam


Pielikums Nr.2_
pretendenta pieteikums


Pielikums Nr.3_finanšu piedāvājums


  Līgums  
Biedrība
“Vītolēni”
 05.06.2017. Tirgus izpēte


Žoga uzstādīšana pirmsskolas grupas
bērnu rotaļu laukumam

 2017/16  15.06.2017. plkst. 16.00    Līgums
SIA TTR
Company
 
29.05.2017.  Tirgus izpēte


Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-4 rekonstrukcija

2017/15

 

 

12.06.2017. plkst. 16.00    Līgums
SIA ASE
 
 24.05.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada iestāžu telpu remontdarbi

 2017/13 05.06.2017. plkst. 14.00  Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Foto

Līgums
SIA Pamati
 


Līgums
SIA Pamati

 

 19.05.2017 Tirgus izpēte


EKSKURSIJAS RĪKOŠANA
2017. gada
31. maijā.

EIROPAS
SOCIĀLĀ
FONDA (ESF) projekta Nr.8.3.5.0/
16/I/001

“KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS aktivitātēm/ pasākumiem
Apes novada izglītības iestādēs
2017.gada maijā –
augustā
ietvaros

 2017/14  25.05.2017. plkst. 14.00    Līgums SIA Dzīvojam zaļi
 18.05.2017  Tirgus izpēte


Inventāra
iegāde Apes
novada pirmsskolas izglītības
iestādei “VĀVERĪTE”

 2017/12 29.05.2017. plkst. 14.00       Līgums _SIA ONDULAT


Līgums_
SIA MK Dizains

 09.05.2017. Tirgus izpēte


EIROPAS
SOCIĀLĀ
FONDA
(ESF) projekta  Nr.8.3.5.0/
16/I/001
“KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS aktivitātēm/ pasākumiem
Apes novada izglītības
iestādēs
2017.gada
maijā – augustā
 ietvaros 

   2017/11 19.05.2017. plkst. 14.00      Līgums_
biedrība ALTERNATĪVĀ ATTĪSTĪBA


 

Līgums_
Anna Stricka

 28.03.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada pašvaldības
ceļu uzturēšana 2017. gada
vasaras
periodā

 

 

2017/10 10.04.2017.
plkst.14.00  
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem


Līgums
VAS Latvijas autoceļu
uzturētājs

28.02.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


 Dolomītšķembu iegāde Apes novada pašvaldības ceļu remontiem 

 2017/9 13.03.2017.
plkst.14.00   
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 

 

Informatīvs paziņojums par rezultātiem


 Līgums VAS
Latvijas auto
ceļu uzturētājs


Līgums
SIA DSG
Karjeri

21.02.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


“Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības darbi vēstures un amatniecības centra izveidei
Skolas ielā 4”  

2017/8
  
06.03.2017.
plkst.12.00  
Nolikums


 

Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Noliktava
plāns


Toporgāfija


Atbildes uz jautājumiem

 

Informatīvs paziņojums par rezultātu


 Līgums SIA Būvprojekts

14.02.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības darbi
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros Investīciju projektā “Apes novada, Skolas ielas 4 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana


2017/7
ERAF 
 02.03.2017.
plkst.12.00 
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Bibliotēka
plāns


Topogrāfija

Informatīvs paziņojums


 

Līgums
SIA Energo
Consul
 

06.02.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā 


BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTOR-
UZRAUDZĪBA
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastā” ietvaros

 

  2017/6
ERAF
 17.02.2017.
plkst.14.00 
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Cela shēma_
Virešu pag
.


Ceļa_shēma_
Gaujienas pag

Informatīvs paziņojums
par iepirkuma
rezultātu
  


Līgums
SIA Projekts
EAE

 

27.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībāBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastā” ietvaros

 2017/5
ERAF
 07.02.2017.
plkst.10.00 
 Nolikums


Pretendentiem
aizpildāmie
pielikumi


Ceļa shēma
Virešu pag.


Ceļa_shēma_
Gaujienas pag
.

Pārtraukts
sakarā ar būv-
projektēšanas nosacījumu maiņa 
25.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
projekta Nr.16-07-AL12-A019.2201-000002   “Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana”

2017/4
ELFLA
06.02.2017.
plkst.14.00 
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Darbu plāna skice


Tehniskā dokumentācija


Zemes īpašuma dokumentācija


Pielikums Nr.3
Finanšu
tehniskais
piedāvājums

(jāveic lejuplāde)

 

 

Informatīvs paziņojums par rezultātu


Līgums
SIA Ambergold

20.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa “LIPSKI – JAUNLĀČI – EGLĪTES”
posma pārbūvei
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” ietvaros    
2017/3 ERAF 03.02.2017.
plkst.12.00
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Ceļa shēma_
Apes.pag

 

Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātu


 

Līgums_
SIA
Projekts EAE
 

20.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastā” ietvaros
2017/2 ERAF 03.02.2017.
plkst.12.00
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

  Pārtraukts sakarā ar iepirkuma nolikuma maiņu 
12.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Kurināmās
malkas piegāde

Apes novada iestāžu un struktūrvienību vajadzībām 2017.gadā

2017/1 23.01.2017.
plkst.14.00
 Nolikums


Pretendentam aizpildāmie pielikumi

Informatīvs paziņojums par rezultātu


Līgums
SIA_Silmalas


Līgums
SIA Grotes AB


Līgums
SIA Diana

Tehniskā specifikācija

 

 

29. maijs, 2015, Māris Ceļmillers
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs