22.03.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Publiskie iepirkumi

Print Friendly, PDF & Email

2018.gads

Iepirkumu plāns

Izsludināts Nosaukums Identifi-kācijas Nr. Iesnie-
gšanas termiņš
Nolikums,
pielikumi
Rezultāts
21.03.2018 Tirgus izpēte


“Bruģēta
laukuma
izveide” būvdarbiem
Skolas ielā 4, Apē (
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros) Būvuzraudzības darbi 

  2018/10
ERAF
03.04.2018.
plkst.14:00  
Noteikumi


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 
 07.03.2018. Tirgus izpēte


 Tūrisma un
dabas
izziņas infrastruktūras

izbūve aizsargājamo ainavu
apvidū “Veclaicene”. Atpūtas un
dabas izziņas
vieta pie
Eniķu ezera” BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI

 2018/9
ERAF
 16.03.2018.
plkst.14:00 
Noteikumi   Informatīvs paziņojums par rezultātiem
20.03.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Bruģēta
laukuma
izveide
Skolas iela
4, Apē

Eiropas
Savienības
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt
ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras
izbūve un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās
slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”
ietvaros

 

 

 

2018/8
ERAF 
 03.04.2018.
plkst.14:00 
 Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi

Pielikums Nr.5.1.-Tāme


BŪVPROJEKTS

Būvprojekta sastāvs_
LAUKUMS


GP–2_
GP-3_28.12.2016_
APE_
STAVLAUKUMS


Sējuma saturs


Titullapa


TN_
LATTELECOM


 
26.02.2018.

 

Tirgus izpēte


“Speciālistu piesaiste
veselības veicināšanas pasākumi
mērķa grupām
un vietējai sabiedrībai – nodarbību
norises nodrošināšanai, 
projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/057 

Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības
veicināšanai
un slimību
profilaksei Apes novadā””
“Lekcijas skolu audzēkņu

vecākiem par
seksuālo un reproduktīvo
veselību”
(pozīcija 13.2.1-2.4.) un“Interaktīvas neformālās
izglītības
nodarbības
5.-12. klašu
skolēniem”
(pozīcija 13.2.1-2.5.)

 

 

 

2018/1-057 05.03.2018.
plkst.17:00 
Nolikums


Tehniskais piedāvājums


Finanšu piedāvājums 

 
 16.02.2018.
Sarunu
procedūra


Autoruzraudzība objektam
Tūrisma un
dabas izziņas infrastruktūras
izbūve
Aizsargājamo
ainavu apvidū
“Veclaicene”.
Atpūtas un
dabas izziņas
vieta pie
Eniķu ezera

 

 

2018/7 ERAF  26.02.2018.
plkst.10:00

 
 Iepirkuma izvēles pamatojums Informatīvs paziņojums par rezultātiem 
 15.02.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Kurināmās
malkas
piegāde

Apes novada 
iestāžu un  struktūrvienību vajadzībām 2018./2019.
gada apkures sezonai

 

 

 2018/5 27.02.2018.
plkst.14:00  
Nolikums


Piegādes
adreses
precizējums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi 

 Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens pieteikums
15.02.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada Gaujienas
un Virešu
pagastu ceļu pārbūve

Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Gaujienas un
Virešu pagastos” ietvaros
būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI


 2018/4
ERAF 
27.02.2018.
plkst.14:00  
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi 

 Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem Nolikuma tehniskā specifikācijā
14.02.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada
Apes pagasta
ceļa “Lipski – Jaunlāči –
Eglītes”
posma
pārbūve

Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības
programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām”
Investīciju
projekta   “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastāietvaros

būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI


2018/2 ERAF  27.02.2018.
plkst.14:00 
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem Nolikuma tehniskā specifikācijā
17.01.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Transporta
pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai
Apes
novada
pašvaldībai

 

2018/1 29.01.2018.
plkst.14:00 
Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi

Līgums LPKS Gaujiena

 

 2017. gads

Izsludināts Nosaukums Identifi-
kācijas
Nr.

Iesniegšas
termiņš

Nolikums,
pielikumi
Rezultāts
21.12.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
Atklāts konkurss


Degvielas iepirkums
Apes novada pašvaldības
un tās iestāžu vajadzībām

2017/39  11.01.2018.
plkst.14:00
 
Nolikums


Pretendentam aizpildāmie pielikumi 

Iepirkuma procedūras
ziņojums


 Līgums
AS VIRŠI-A

 18.12.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Apes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2018.gadam

2017/38  03.01.2018.
plkst.10:00 
Nolikums


Pretendentam aizpildāmie pielikumi 

Līgums
VAS Latvijas
Valsts ceļi
 
03.01.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
Atklāts konkurss


Apes novada
pašvaldības
grants ceļu pārbūve

Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos
” ietvaros


2017/37   24.01.2018.
plkst.14:00 
Nolikums

 

PRECIZĒJUMS NOLIKUMA 3.9.PUNKTĀ

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

BŪVPROJEKTI

Būvprojekts

Pielikums Nr.7 1.daļa
ceļa Ape- Kalpaki–Silmaļi –Melnupes posma pārbūvei 

Pielikums Nr.7
2. daļa
ceļa Ape- Kalpaki–Silmaļi –Melnupes posma pārbūvei 

Pielikums Nr.8 V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni posma pārbūvei  

Pielikums Nr.9
Trapene –Lejastrapene  posma pārbūvei

Pielikums Nr.10 ceļa Kristiņi -Stādzeni 
posma pārbūvei 

Pielikums Nr.11 ceļa Zvārtava – Sili posma pārbūvei 

 


Darba organizēšanas
plāni

 

Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni posma pārbūvei

 Trapene –Lejastrapene posma pārbūvei

 Kristiņi -Stādzeni posma pārbūvei

 Zvārtava – Sili posma pārbūvei


TĀMES

Pielikums Nr.5.1.

Pielikums Nr.5.2

Pielikums Nr.5.3.

Pielikums Nr.5.4.

Pielikums Nr.5.5.

Iepirkuma procedūras
ziņojums
 
15.12.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā  
PIL 9 panta
kārtībā


Kurināmo
skaidu piegāde Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā nodaļa”
Gaujienas
centrālās
katlu mājas vajadzībām        

 

2017/36  03.01.2018.
plkst.14:00
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

  

Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums
SIA Vaidens


15.12.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
Atklāts konkurss


Apes novada
Apes pagasta
ceļa “Lipski-
Jaunlāči-
Eglītes” posma
pārbūve

Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības
attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras
nodrošināšana Apes novada
Apes pagastā”  
ietvaros Eiropas
Reģionālās attīstības
fonda Darbības
programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”


2017/35 ERAF  08.01.2018.
plkst.14:00 
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Pielikums Nr.5.1.
Tāmes un kopsavilkums ceļa
“Lipski-Jaunlāči-Eglītes”
posma
pārbūvei


 Pielikums
Nr.7 Būvprojekts ceļa
“Lipski-Jaunlāči-Eglītes”
posma
pārbūvei


Pielikums  Darba Organizēšanas projekts
ceļa
“Lipski-Jaunlāči-Eglītes”
posma
pārbūvei


 Iepirkuma procedūras
ziņojums
13.12.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
 
Atklāts konkurss


 “Apes novada Gaujienas un Virešu pagastu ceļu pārbūve” Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Gaujienas un Virešu pagastos” ietvaros (Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

 

 

 

 

 

 

2017/34 ERAF  08.01.2018.
plkst.14:00 
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi (Nr.1;2;3; 3.1;4;5) 

Pielikums Nr.5.2
Tāmes un kopsavilkums ceļa “A2 –Gobas” posma pārbūvei
 

Pielikums Nr.5.1
Tāmes un kopsavilkums ceļa
“Saulieši – Saliņas”
posma pārbūvei
 

 


Pielikums Nr.8 
Būvprojekts
ceļa A2 Gobas
 


Pielikums Nr.8.1
Darba organizēšanas projekts
ceļa A2 Gobas

  


Pielikums Nr.7 Būvprojekts ceļa “Saulieši – Saliņas” posma pārbūve


Pielikums Nr.7.1 Darba organizēšanas projekts ceļa “Saulieši – Saliņas” posma pārbūve

 

Iepirkuma procedūras
ziņojums
 
29.11.2017. Tirgus izpēte


Apes novada
Apes pagasta 
ceļa “Lipski – Jaunlāči –
Eglītes” posma pārbūve

 Eiropas
Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”

Investīciju projekta  “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana

Apes novada Apes pagastā”  ietvaros būvdarbu  
BŪVUZ-RAUDZĪBAS DARBI

 

 

 

 

 2017/33  05.12.2017.
plkst.14:00  
 Noteikumi


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Bez rezultāta
29.11.2017. Tirgus izpēte


Apes novada Gaujienas
un Virešu
pagasta ceļu pārbūve

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 

Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Gaujienas un Virešu pagastos” ietvaros būvdarbu  
BŪVUZ-
RAUDZĪBAS DARBI

 

 

 

 

 2017/32  05.12.2017.
plkst.14:00 
 Noteikumi


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

  Bez rezultāta
22.11.2017. Tirgus izpēte


Būvuzraudzības
darbi.
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
“Gaujienas Tautas nama ēkas jumta
un bēniņu
pārseguma atjaunošana”

 

2017/31  23.11.2017.
plkst.14:00
Noteikumi   Līgums SIA Būvprojekts
01.11.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
 
Atklāts konkurss 


Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Gaujienas
Tautas nama
ēkas jumta
un bēniņu pārseguma atjaunošana

2017/29   21.11.2017.
plkst.14:00
Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi


Pielikums Nr.3.1


Būvprojekts
Gaujienas tautas nams 

1 Sējums
TS AR UPP

Gaujienas tautas nams
2 sējums 
BK

Gaujienas tautas nams
3 sējums
EL ELT

Gaujienas tautas nams
4 sējums
UAS 

Gaujienas tautas nams
5 sējums
LKT 

Gaujienas tautas nams
6 sējums
DOP BA


Atbildes uz jautājumiem


Jautājumi
par BŪV-
PROJEKTU

Atbildes
par BŪV-PROJEKTU

 

 

 

Iepirkuma procedūras
ziņojums
 
 Līgums
SIA RRCI
18.10.2017.  Tirgus izpēte


“Speciālistu piesaiste slimību profilakses un veselības veicināšanas nodarbību norises nodrošināšanai –
projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Apes novadā”
JOGAS NODARBĪBU VADĪŠANA 

 

 

 2017/3-057 23.10.2017.
plkst.17:00 
 Nolikums


 Pielikums Nr.2_
Pieteikuma forma


 

Pielikums Nr.3_
Finanšu piedāvājums

 
Līgums
Inguna
Baranovska10.10.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Bormaņ-
muižas parka “Vidus” dīķa tīrīšana un
slūžu atjaunošana Trapenē

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2204-000001 “Bormaņmuižas
parka “Vidus” dīķa tīrīšana un slūžu atjaunošana Trapenē”
  2017/28    23.10.2017.
plkst.10.00
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Bormaņ-
muižas parka Vidus dīķa tīrīšana_
īpašuma dokumenti
 


Darbu apjomi, foto


Dīķa profili


Tilta specifikācija


Topogrāfijas plāns


Ūdens regulēšanas būve


Pielikums Nr.3
Finanšu piedāvājums

 

Informatīvs paziņojums
par iepirkuma rezultātu
  


Līgums
SIA Geo
Solutions

10.10.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Gaujienas
pagasta notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu dūņu drenāžas laukuma izbūve identifikācijas

 

 2017/27   23.10.2017.
plkst.10.00
Nolikums

 


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi


 Pielikums
Nr. 3.1


Pielikums
Nr.7 Tehniskais
projekts


Precizēts saskaņā ar būvprojektu


PRECIZĒTS Pielikums
Nr. 3.1
 

 

 

 

Informatīvs paziņojums par rezultātu 


Līgums_
SIA ASE


 

10.10.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Automašīnas
iegāde
Apes novada
domes
saimniecības vajadzībām

 

 2017/26   23.10.2017.
plkst.10.00 
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 

Iepirkums pārtraukts finansu
trūkuma dēļ
 
 04.10.2017.  Tirgus izpēte


 Fizisko
aktivitāšu veicināšanas pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem ar

vecākiem vai vecvecākiem

2017/2-057   10.10.2017.
plkst.17.00
 Nolikums


Pielikums Nr.2_
Pieteikuma forma


Pielikums Nr.3_
Finanšu piedāvājums

Līgums
_Lāsma
Kalniņa
 
02.10.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada pašvaldības ielas/ceļu/laukumu uzturēšana
2017./2018. gada ziemas periodā 

 2017/25  13.10.2017. plkst.10.00  Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi 

 


Informatīvs paziņojums par rezultātu Līgums
SIA LPKS
Gaujiena


Līgums
SIA Salviko


Līgums
Ernests
Purakalns


Līgums
ZS Lejas
Rudzīši-
Zvejnieki
 

 


Līgums
Zintis
Kolendo

28.09.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


“Pārtikas
iepirkums
izglītojamo ēdināšanai
Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā
un Vidagas
mācību
punktā,
piemērojot
zaļā iepirkuma kritērijus”

 2017/24  09.10.2017. plkst.14.00  Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi


Tehniskā specifikācija

 Līgums
SIA Alta S


Līgums
AS Smiltenes
piens


Līgums
SIA Kabuleti
Fruit


Līgums
SIA Rēzeknes
gaļas kombināts
 

26.09.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Trapenes sākumskolā
un sociālās aprūpes
centra
„Trapene” iemītnieku ēdināšanai, piemērojot
zaļā
iepirkuma kritērijus”


2017/23   06.10.2017. plkst. 14.00   Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi

Tehniskā specifikācija

Līgums
SIA Alta S


Līgums
SIA BajardsLīgums
AS Smiltenes
piens


Līguma
SIA Kabuleti
Fruit

 

05.08.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Konstrukciju pastiprināšana
un jumta
seguma
iebūve Apes vēstures
un
amatniecības centra ēkai

2017/22   18.09.2017. plkst. 10.00   Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Pielikums Nr.3.1.(tāme)


AR-1_visp rad Piel.Nr.1 .
AR5_griez 
Piel.Nr.1
AR-6_griez 
Piel.Nr.1
AR-7_fasades 
Piel.Nr.1
AR-8_fasades
Piel.Nr.1
AR-9_grida
Piel.Nr.1
AR-10_grida
Piel.Nr.1
AR-11_griesti
Piel.Nr.1
AR-12_logi
Piel.Nr.1
AR-13_logi
Piel.Nr.1
AR-14_apdare
Piel.Nr.1
AR-15_apjomi
Piel.Nr.1
GP-1_genplans
Piel.Nr.1

 

Informatīvs paziņojums
par iepirkuma
rezultātu
 


 

Līgums 
SIA Pamati

 24.05.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Kokskaidu
granulu
piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu
vajadzībām 2017./18.
gada apkures sezonai

2017/20   04.09.2017. plkst. 14.00  Nolikums

 


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi


Atbildes uz jautājumiem

 

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums
SIA Akvarius

 21.07.2017. Tirgus izpēte


Trapenes hokeja
laukuma
apgaismojuma
izbūve,
laukuma
bortu izveide
un uzstādīšana 
  

 2017/18   25.07.2017. plkst. 17.00     Līgums SIA Jaunbērziņi


Līgums
SIA VEC

21.07.2017.  Tirgus izpēte


Fiziskās
un garīgās veselības veicinošai nometne
Apes novada
bērniem ar pamatmērķi
apgūt un pilnveidot 
orientēšanās sporta iemaņas. 
Eiropas Sociālā fonda
projekts Nr. 9.2.4.2/
16/I/057 
“Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Apes novadā”

 2017/1-057 25.07.2017. (ieskaitot)   Noteikumi_


Izdevumu
tāme_
pielikums
finanšu piedāvājumam


Pielikums Nr.2_
pretendenta pieteikums


Pielikums Nr.3_finanšu piedāvājums


  Līgums  
Biedrība
“Vītolēni”
 05.06.2017. Tirgus izpēte


Žoga uzstādīšana pirmsskolas grupas
bērnu rotaļu laukumam

 2017/16  15.06.2017. plkst. 16.00    Līgums
SIA TTR
Company
 
29.05.2017.  Tirgus izpēte


Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-4 rekonstrukcija

2017/15

 

 

12.06.2017. plkst. 16.00    Līgums
SIA ASE
 
 24.05.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada iestāžu telpu remontdarbi

 2017/13 05.06.2017. plkst. 14.00  Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Foto

Līgums
SIA Pamati
 


Līgums
SIA Pamati

 

 19.05.2017 Tirgus izpēte


EKSKURSIJAS RĪKOŠANA
2017. gada
31. maijā.

EIROPAS
SOCIĀLĀ
FONDA (ESF) projekta Nr.8.3.5.0/
16/I/001

“KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS aktivitātēm/ pasākumiem
Apes novada izglītības iestādēs
2017.gada maijā –
augustā
ietvaros

 2017/14  25.05.2017. plkst. 14.00    Līgums SIA Dzīvojam zaļi
 18.05.2017  Tirgus izpēte


Inventāra
iegāde Apes
novada pirmsskolas izglītības
iestādei “VĀVERĪTE”

 2017/12 29.05.2017. plkst. 14.00       Līgums _SIA ONDULAT


Līgums_
SIA MK Dizains

 09.05.2017. Tirgus izpēte


EIROPAS
SOCIĀLĀ
FONDA
(ESF) projekta  Nr.8.3.5.0/
16/I/001
“KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS aktivitātēm/ pasākumiem
Apes novada izglītības
iestādēs
2017.gada
maijā – augustā
 ietvaros 

   2017/11 19.05.2017. plkst. 14.00      Līgums_
biedrība ALTERNATĪVĀ ATTĪSTĪBA


 

Līgums_
Anna Stricka

 28.03.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada pašvaldības
ceļu uzturēšana 2017. gada
vasaras
periodā

 

 

2017/10 10.04.2017.
plkst.14.00  
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem


Līgums
VAS Latvijas autoceļu
uzturētājs

28.02.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


 Dolomītšķembu iegāde Apes novada pašvaldības ceļu remontiem 

 2017/9 13.03.2017.
plkst.14.00   
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 

 

Informatīvs paziņojums par rezultātiem


 Līgums VAS
Latvijas auto
ceļu uzturētājs


Līgums
SIA DSG
Karjeri

21.02.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


“Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības darbi vēstures un amatniecības centra izveidei
Skolas ielā 4”  

2017/8
  
06.03.2017.
plkst.12.00  
Nolikums


 

Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Noliktava
plāns


Toporgāfija


Atbildes uz jautājumiem

 

Informatīvs paziņojums par rezultātu


 Līgums SIA Būvprojekts

14.02.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības darbi
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros Investīciju projektā “Apes novada, Skolas ielas 4 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana


2017/7
ERAF 
 02.03.2017.
plkst.12.00 
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Bibliotēka
plāns


Topogrāfija

Informatīvs paziņojums


 

Līgums
SIA Energo
Consul
 

06.02.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā 


BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTOR-
UZRAUDZĪBA
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastā” ietvaros

 

  2017/6
ERAF
 17.02.2017.
plkst.14.00 
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Cela shēma_
Virešu pag
.


Ceļa_shēma_
Gaujienas pag

Informatīvs paziņojums
par iepirkuma
rezultātu
  


Līgums
SIA Projekts
EAE

 

27.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībāBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastā” ietvaros

 2017/5
ERAF
 07.02.2017.
plkst.10.00 
 Nolikums


Pretendentiem
aizpildāmie
pielikumi


Ceļa shēma
Virešu pag.


Ceļa_shēma_
Gaujienas pag
.

Pārtraukts
sakarā ar būv-
projektēšanas nosacījumu maiņa 
25.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
projekta Nr.16-07-AL12-A019.2201-000002   “Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana”

2017/4
ELFLA
06.02.2017.
plkst.14.00 
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Darbu plāna skice


Tehniskā dokumentācija


Zemes īpašuma dokumentācija


Pielikums Nr.3
Finanšu
tehniskais
piedāvājums

(jāveic lejuplāde)

 

 

Informatīvs paziņojums par rezultātu


Līgums
SIA Ambergold

20.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa “LIPSKI – JAUNLĀČI – EGLĪTES”
posma pārbūvei
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” ietvaros    
2017/3 ERAF 03.02.2017.
plkst.12.00
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Ceļa shēma_
Apes.pag

 

Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātu


 

Līgums_
SIA
Projekts EAE
 

20.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastā” ietvaros
2017/2 ERAF 03.02.2017.
plkst.12.00
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

  Pārtraukts sakarā ar iepirkuma nolikuma maiņu 
12.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Kurināmās
malkas piegāde

Apes novada iestāžu un struktūrvienību vajadzībām 2017.gadā

2017/1 23.01.2017.
plkst.14.00
 Nolikums


Pretendentam aizpildāmie pielikumi

Informatīvs paziņojums par rezultātu


Līgums
SIA_Silmalas


Līgums
SIA Grotes AB


Līgums
SIA Diana

Tehniskā specifikācija

 

 

Dalīties:
29. maijs, 2015, Māris Ceļmillers
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs